Trafikmedicin

Hälsokrav för dig med trafiksäkerhetstjänst

Personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, spårväg och tunnelbana måste uppfylla vissa hälsokrav. Det gäller till exempel tågklarerare, trafikledare, fordonsförare och personal som arbetar ombord på tåg, på bangårdar och i reparationsverkstäder.

Hälsokraven behövs för att det inte genom sjukdom eller nedsatt funktion av exempelvis syn eller hörsel ska uppstå situationer som medför risk för skada för resenärer eller andra personer som befinner sig i anslutning till trafiken.

Regelförändringar av hälsokraven för personal som utför säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja tåg

Den 1 januari 2019 träder kraven gällande hälsa och säkerhet i EU-kommissionens förordning 2015/995, även kallad TSD Drift, i kraft.

Nya bestämmelser i EU-förordning och ändrade regler från 1 januari 2019

I förordningen regleras bland annat krav på hälsa och hälsoundersökningar för personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg. Till följd av att kraven i TSD Drift börjar gälla, ändras Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten. Förändringen innebär att personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg, från 1 januari 2019 kommer omfattas av kraven om hälsa och hälsoundersökning i TSD Drift och inte i det som står i föreskriften.

De nya reglerna gäller inte för verksamheter vid spårväg och på fristående bana som enbart är avsedda för persontrafik eller museitrafik.

Hur berörs jag som verksamhetsutövare av ändringen?

För dig som verksamhetsutövare betyder ändringen att från och med den 1 januari 2019 ska din personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg uppfylla de krav om hälsa och hälsoundersökningar som anges i TSD Drift. Personen får till exempel enligt TSD Drift inte lida av sådana medicinska tillstånd eller stå under sådan medicinsk behandling som sannolikt kan orsaka:

  • plötslig medvetandeförlust,
  • nedsatt uppmärksamhet eller koncentration,
  • plötslig förlust av funktionsförmåga,
  • nedsatt balans eller koordination, eller
  • betydande begränsningar av rörligheten.

Du som verksamhetsutövare behöver säkerställa att din personal bedöms utifrån rätt regelverk avseende hälsa. Det är viktigt att du uppmärksammar att det är skillnader mellan kraven i EU-förordningen och kraven i föreskrifterna samt att du säkerställer att den läkare som anlitas för att genomföra dessa undersökningar har kännedom om de nya reglerna. Förutom att hälsokraven är utformade på ett annat sätt i EU-förordningen ställs bland annat krav på att personalen ska genomgå en psykologisk bedömning före anställning. EU-förordningen har också andra åldersintervaller för när hälsoundersökningar ska genomföras än vad föreskrifterna anger. Det är extra viktigt att du som verksamhetsutövare är uppmärksam på detta då det innebär olika hälsokrav och åldersintervaller för hälsoundersökningar beroende på vilken typ av arbetsuppgifter din personal utför.

Se även vad som gäller för dispenser från hälsokraven nedan. 

Hur berörs jag som har de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg?

För dig som personal som har de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg, betyder ändringen att från och med den 1 januari 2019 omfattas du av de krav om hälsa och hälsoundersökningar som anges i TSD Drift.

Se även vad som gäller för dispenser från hälsokraven

Dispenser från hälsokraven

Det finns en övergångsregel i föreskrifterna som enbart gäller den personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg och som har en gällande dispens. Övergångsregeln innebär att undantag (dispenser) som har beslutats enligt äldre föreskrifter för ovanstående personal gäller enligt sitt innehåll, dock längst till och med den 28 februari 2019. Innan dess ska du som verksamhetsutövare säkerställa att personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg som arbetat utifrån tidigare utfärdade dispenser uppfyller hälsokraven i TSD Drift. Observera att om giltighetstiden för ett beslut om undantag går ut innan 28 februari 2019 är det vid tidpunkten då beslutet slutar gälla som du som verksamhetsutövare måste ha säkerställt att personen uppfyller hälsokraven i TSD Drift.

Observera att Transportstyrelsen inte kan pröva ansökningar om undantag från hälsokraven efter den 1 januari 2019 för den personal som omfattas av TSD Drift.

Relaterad information

Information genomförandeplanen av TSD Drift

Information om kraven om hälsa och hälsoundersökning i EU-förordningen, se punkt 2.2.1och punkt 4.7

Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4

Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten (BV-FS 2000:4, senast ändrad genom TSFS 2013:50)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!