Förare

Föraren ska förutom förarbeviset ha ett eller flera kompletterande intyg, som utfärdas av järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren och som visar på vilken järnvägsinfrastruktur innehavaren har rätt att köra och vilken typ av järnvägsfordon han eller hon har rätt att framföra.

När du ska ansöka om ett förarbevis gäller olika regler beroende på om du är behörig som förare idag eller om du är nyutbildad som förare.

Omvandling av befintlig behörighet till förarbevis

Om du är en behörig förare av tåg, spärrfärd eller växling i huvudspår, har du rätt att omvandla din behörighet till förarbevis. Omvandlingen ska dock vara genomförd senast den 29 oktober 2018.

För att ansöka om omvandling – ska du vid ansökningstillfället bifoga två intyg som styrker:

  1. behörighet som förare av järnvägsfordon - kan vara i form av ett utbildningsbevis. Om du är anställd som förare kan din arbetsgivare intyga med underskrift att du arbetar som behörig förare av tåg, spärrfärd eller växlare i huvudspår.
  2. godkänd hälsoprövning - läkarintyg som anger datum för senaste godkända hälsoundersökning. Om du är anställd som förare kan din arbetsgivare utfärda intyg (underskrivet), som anger datum för senaste godkända hälsoundersökning. Av intyget ska det också framgå om du behöver glasögon/linser/hörapparat, eller inte, i ditt arbete som förare.

Du ska också fotograferas och lämna namnteckning vid Trafikverkets förarprovskontor. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter själva ansökan om förarbeviset. Vid fotografering och lämnande av namnteckning ska du identifiera dig med godtagbar identitetshandling.

De krav som ställs på föraren framgår i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:58 och TSFS 2011:61.

Notera - när du har ett förarbevis gäller nya hälsokrav, med nya intervall för regelbunden hälsokontroll.

Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för utfärdandet.

Förarbevis för nyutbildad förare

För att ansöka om förarbevis ska du som är nyutbildad förare bifoga dokument som styrker att kraven uppfylls. På sidan om behörigheter under stycket nyutbildad finns kraven för att beviljas ett lokförarbevis

Du ska också fotograferas och lämna namnteckning vid Trafikverkets förarprovskontor. Det spelar ingen roll om du gör det före eller efter själva ansökan om förarbeviset. Vid fotografering och lämnande av namnteckning ska du identifiera dig med godtagbar identitetshandling.

De krav som ställs på föraren framgår i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:58 och TSFS 2011:61.

Från och med den 1 januari 2016 gör Transportstyrelsen bedömningen att en sökande som saknar gymnasiebetyg i engelska istället kan uppfylla grundläggande behörighet för lokförarbevis genom motsvarande gymnasiebetyg i annat språk (tillsammans med svenska och matematik). Utbildning på gymnasienivå i ett språk med lägst betyg E bedöms med andra ord som annan utbildning som är likvärdig med kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

Precis som tidigare måste den sökande styrka sin behörighet med intyg från utbildningsinstans med betygsrätt. Av intyget måste Transportstyrelsen kunna utläsa att utbildningen skett på gymnasienivå samt att det resultat som uppnåtts lägst är betyg E eller motsvarande betyg i andra betygsskalor.

Ett förarbevis är giltigt i tio år från dagen för utfärdandet.

Ditt ansvar som förare med förarbevis

Du som förare med förarbevis har nu ansvar för att:

  • genomgå regelbundna hälsokontroller utförda av en läkare med särskilt tillstånd av Transportstyrelsen,
  • skicka det medicinska underlaget från den regelbundna hälsokontrollen till Transportstyrelsen (förarbeviset kan återkallas om det medicinska underlaget inte inkommer till Transportstyrelsen),
  • meddela din arbetsgivare vid misstanke om att du, till följd av ditt hälsotillstånd, inte längre är lämplig som förare och
  • själv ansöka till Transportstyrelsen om dubblett, ändrat eller förnyat förarbevis (t ex borttappat, nytt efternamn eller att giltighetstiden håller på att gå ut).

Förarbeviset är inte giltigt som legitimation!

Kompletterande intyg

Om du som förare har ett förarbevis som utfärdas av Transportstyrelsen, ska du också ha ett eller flera kompletterande intyg för att få arbeta som förare (tåg, spärrfärd, växling i huvudspår). Intygen visar vilken järnvägsinfrastruktur du har rätt att köra på och vilken typ av järnvägsfordon du har rätt att framföra.

Förarbeviset gäller inom hela EU och utfärdas av Transportstyrelsen. Det kompletterande intyget gäller endast för den infrastruktur och de fordon som anges i intyget, utifrån förarens kompetens. Intyget utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare där föraren är anställd eller tjänstgör enligt avtal.

På Transportstyrelsens hemsida finns en ifyllningsbar version av det kompletterande intyget. Enligt Kommissionens förordning 36/2010 ska utskriftsformatet vara 21x10 cm (ovikt), Transportstyrelsen kommer dock att acceptera annan storlek.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska utfärda bestyrkta kopior av det kompletterande intyget till föraren, på begäran eller när föraren lämnar sitt arbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!