Särskilt tillstånd läkare

En medicinsk hälsoundersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare med tillstånd från Transportstyrelsen.

Vad innebär särskilt tillstånd

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra inledande undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömning efter frånvaro avseende fysisk och psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd

Endast de läkare som utför undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår omfattas av kravet på särskilt tillstånd.

Krav för att få ett särskilt tillstånd

För att få ett särskilt tillstånd ska läkaren vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Innan du ansöker måste du ha :

  • genomfört utbildning för läkare inom området trafikmedicin järnväg i spårbunden trafik. Transportstyrelsen erbjuder regelbundet denna utbildning för läkare, se information om utbildningstillfällen
  • gjort arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag och följt med en lokförare under ett arbetspass för att få kunskap om risker förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö
  • giltig läkarlegitimation registrerad hos Socialstyrelsen.

Till ansökan ska bifogas

Dokument som verifierar att du har

  • gjort ett arbetsplatsbesök hos ett järnvägsföretag, och
  • följt med en lokförare under ett arbetspass för att få kunskap om risker som är förenade med säkerhetsarbete i järnvägsmiljö.

Avgifter för ansökan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd.

Det särskilda tillståndet är personligt och faktura gällande ansökningsavgift skickas alltid till den person som ansöker om tillståndet.

Förnyad ansökan

När du ansöker om förnyat särskilt tillstånd behöver du till ansökan bifoga:

  • intyg från uppdragsgivare/arbetsgivare som visar om du har utfört eller haft överinseende över minst 10 st. undersökningar eller hälsokontroller av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår under tillståndsperioden.

Förnyad ansökan om särskilt tillstånd är kostnadsfri om ansökan görs innan tillståndet löpt ut.

Ansök om, eller förnya, särskilt tillstånd

Gå till ansökan

 Handläggningstid

Vi påbörjar handläggning av ärendet så snart ansökningsavgiften är betald.

Meddela ändring av kontaktuppgifter

Transportstyrelsen har skyldighet att föra ett register över läkare med särskilt tillstånd. Du behöver därför meddelande eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Tillsyn

Vi genomför tillsyn över tillståndshavarna. För det tar vi ut en tillsynsavgift. 

Faktura för tillsynsavgift skickas ut i samband med att det särskilda tillståndet börjar gälla, därefter skickas faktura ut årligen i början av året till den fysiska person som är tillståndshavare, även om arbetsgivaren valt att betala fakturan.

Tänk på att meddela Transportstyrelsen om du vill återkalla ditt tillstånd. Betalas inte den årliga tillsynsavgiften skickas en påminnelse ut.

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!