Särskilt tillstånd läkare och psykolog

En medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med tillstånd från Transportstyrelsen. Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Krav för att få ett särskilt tillstånd

För att få ett särskilt tillstånd ska läkaren eller psykologen vara oberoende i förhållande till järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren samt vara opartisk och ha tillräckliga yrkeskvalifikationer.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd

Läkare och psykologer som utför undersökningar respektive inledande yrkespsykologiska undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår.

Särskilt tillstånd för läkare

En läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömningar av lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Blankett för ansökan om särskilt tillstånd hittar du under relaterad information.

Särskilt tillstånd för psykolog

En psykolog med särskilt tillstånd har endast rätt att utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar.

Blankett för ansökan om särskilt tillstånd hittar du under relaterad information.

Till ansökan ska även blanketten Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar - checklista fyllas i och bifogas.

Vid den aktuella psykologiska bedömningen av en förares lämplighet ska även blanketten Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning skickas in.                                  

Avgifter för ansökan

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om särskilt tillstånd.

Handläggningstid

Vi påbörjar handläggning av ärendet så snart ansökningsavgiften är betald.

Publicering av uppgifter

Transportstyrelsen kommer att föra ett tillståndsregister över de läkare och psykologer som har särskilt tillstånd. De kontaktuppgifter som du angett kommer att föras in i ett register hos och publiceras på vår webbplats. Du ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till Transportstyrelsen.

Tillsyn

Vi genomför tillsyn över tillståndshavarna. För det tar vi ut en tillsynsavgift.
Läs mer om årsavgiften. 

Faktura skickas ut i samband med att det särskilda tillståndet börjar gälla, därefter skickas faktura ut årligen i början av året.

Faktura gällande tillsynsavgift skickas alltid till den person som har det särskilda tillståndet, även om t.ex. arbetsgivaren valt att betala för er räkning.

Förnyad ansökan

Det särskilda tillståndet är giltigt i 5 år. Innan tillståndet löper ut behöver tillståndshavaren ansöka om förnyat särskilt tillstånd. För det tas ingen avgift ut, om inte tillståndet har löpt ut. Om tillståndet har hunnit löpa ut tas en avgift ut som vid en ny ansökan.

När ni ansöker om förnyat särskilt tillstånd behöver ni till ansökan bifoga:

  • intyg från arbetsgivare att ni har utfört eller haft överinseende över minst 10 st. undersökningar eller hälsokontroller under tillståndsperioden.

Vid förnyad ansökan om särskilt tillstånd kontrollerar vi:

  • hos Socialstyrelsen att ni har en giltig läkarlegitimation eller psykologlegitimation, och
  • intyg från uppdragsgivare/arbetsgivare som visar om ni har utfört eller haft överinseende över minst 10 st. undersökningar eller hälsokontroller under tillståndsperioden.

Visa giltiga tillstånd för läkare och psykologer

I den här tjänsten hittar du de läkare och psykologer som har särskilt tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller.

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Författningar

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!