Information och vägledningar för industrispår

Här kan du hitta information och vägledningar om vad du behöver veta som förvaltare av industrispår.

Tillstånd industrispår

Vad du behöver tänka på i de olika faserna

Innan du ansöker om tillstånd eller omprövning som infrastrukturförvaltare måste du bland annat:

 • ha ett organisationsnummer
 • identifierat de lagar och regler som är aktuella för dig
 • skapat och dokumenterat ett säkerhetsstyrningssystem
 • utsett en infrastrukturansvarig.

Om det är en ny anläggning eller en anläggning som inte sedan tidigare har ett tekniskt godkännande för infrastrukturen måste du först ha ett godkännande från Transportstyrelsen.

Identifiera de lagar och regler som är aktuella för dig

Som infrastrukturförvaltare är det alltid du som har ansvar för säkerheten på din anläggning.

För dig som är infrastrukturförvaltare av industrispår omfattas du av järnvägsspecifika lagar, förordningar och föreskrifter, se "länk" (vår sida med regler). Observera att de regler och bestämmelser som behandlas här bara täcker området för infrastrukturförvaltare av industrispår. Det finns fler lagar och förordningar du måste ha kunskap om beroende på vilken verksamhet du bedriver (arbetsmiljölagar, elsäkerhetslagar med mer). Det finns även andra regler och tillstånd hos Transportstyrelsen som du kan behöva känna till, till exempel tekniska krav, lokförarlagen med mera.

I de flesta fall ska reglerna anpassas till din verksamhet. Bestämmelserna kan delas in i två kategorier:

 • svenska lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter som är bindande
 • operativa rutiner och bestämmelser som förvaltas av branschen. De mest använda bestämmelserna är Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) som ingår i Trafikverkets dokumentsamling (TDOK). Det är även möjligt att ta fram egna bestämmelser eller använda andra bestämmelser än TTJ. TTJ:er är inte bindande i juridisk mening.

Skapa och dokumentera ett säkerhetsstyrningssystem

De rutiner, checklistor, manualer, riskanalyser med mera som beskriver hur ni bedriver en säker järnvägsverksamhet på er infrastruktur, allt detta tillsammans kan sägas utgöra ert säkerhetsstyrningssystem. Dess syfte är att vara en hjälp för att bedriva spårtrafik på ett säkert sätt.

Ett säkerhetsstyrningssystem ska vara anpassat till verksamheten och dess risker. I organisationer med mindre järnvägsverksamhet eller lägre risker behöver säkerhetsstyrningssystemet inte vara lika omfattande som hos organisationer med större järnvägsverksamhet eller högre risker.

Säkerhetsstyrningssystemet måste vara dokumenterat, känt och tillgängligt för berörd personal.

Vad ska ingå i ett säkerhetsstyrningssystem?

I Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2016:29 finns bestämmelser som berör säkerhetsstyrningssystemet. Kraven i föreskriften måste uppfyllas genom att antingen skapa ett separat säkerhetsstyrningssystem, eller implementera kraven i redan befintligt ledningssystem. Om ni väljer att integrera säkerhetsstyrningssystemet i ert nuvarande ledningssystem måste det framgå att rutiner gällande järnvägsinfrastrukturen kan identifieras.

Exempel

I ert nuvarande ledningssystem beskriver ni under arbetsmiljö att det ska göras riskanalyser vid förändringar. Är er organisation medveten om att det även gäller för förändringar på er järnväg, eller hur hanteras förändringar som kan påverka järnvägen?

Kom ihåg att gå igenom TSFS 2016:29 och se hur ni säkerställer att dessa krav uppfylls, antingen av ert nuvarande ledningssystem eller hur de kan omhändertas med nya rutiner.

När ni ansöker om ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare bedömer vi er ekonomiska förmåga och lämplighet att bedriva verksamheten. Vad som är god ekonomisk förmåga och lämplighet bedömer vi från fall till fall utifrån er verksamhet.

Vi kontrollerar även

 • att infrastrukturen är besiktigad och i gott skick
 • er trafiksäkerhetsinstruktion
 • ert säkerhetstyrningssystem.

Själva tillståndsansökan består av ett antal steg i vår webblösning där ni kommer att få fylla i uppgifter, svara på frågor och ladda upp dokument. När ni har skickat in ansökan kommer en handläggare att kontrollera er ansökan. Om ansökan behöver kompletteras kommer vi att kontakta er via mejl med instruktioner om hur ni loggar in och redovisar de önskade förändringarna.

När handläggningen är klar skickar vi ett beslut till den postadress som ni har angett. Själva säkerhetstillståndet är knutet till ert organisationsnummer.

Se även sidan Ansökan om tillstånd för praktisk information.

Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare ska omprövas minst vart femte år. Nedan följer det ni måste göra under tillståndet giltighetsperiod.

Vad behöver ni göra?

Väsentliga förändringar ska anmälas till oss, till exempel om ni:

 • förändrar organisationsnummer (nytt tillstånd behöver sökas),
 • ändrar omfattning av infrastrukturen,
 • förändrar viktiga ansvarsfunktioner för järnvägen, till exempel VD, infrastrukturansvarig eller budgetansvarig,
 • eller andra större förändringar i ert säkerhetsstyrningssystem.

Övervakning av uppkomna risker utifrån er verksamhet

Ni behöver övervaka de uppkomna risker utifrån er verksamhet så som ni beskrivit i erat säkerhetsstyrningssystem. Ni är ansvariga för förvaltningen. Ni är därmed ansvariga för att de som ska utföra arbetsuppgifter med betydelse för säkerheten har de kompetenser och behörigheter som krävs. Det gäller både egen och inhyrd personal. De vanligaste arbetsuppgifterna med betydelse för säkerheten för ett industrispår är besiktningsman, tillsyningsman och signalsäkerhetskontrollant.

Tillsyn

Vi genomför tillsyn via brev eller genom att besöka er på plats. För att tillsynen ska kunna genomföras så bra som möjligt är det viktigt att vi får in de handlingar som vi eventuellt begär in. Vid tillsyn på plats är det viktigt att berörd personal finns tillgänglig.

För att få en så säker och trygg verksamhet som möjligt har vi ökat vårt fokus till organisationernas säkerhetskultur.

Här kan ni läsa mer om vår tillsyn

Ert tillstånd kan återkallas på följande grunder:

 • Ni begär själva att ert tillstånd ska återkallas. Detta kan till exempel vara på grund av att:
   • - en annan organisation tagit över verksamheten
    - organisationen har bytt organisationsnummer
    - ni inte längre bedriver någon verksamhet.
 • Ni begär att återta ert tillstånd genom att ta kontakt med en handläggare på sektion Infrastruktur. Det går bland annat att göra här: Kontakt
 • Ni uppfyller inte längre förutsättningarna för tillståndet.
   • - Exempel på detta är om ni tidigare uppfyllt kriterierna för industrispår, men nu utökat verksamheten och nu måste söka en annan typ av tillstånd.
 • Ni inte fullgör era skyldigheter enligt Järnvägslagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Exempel på detta är om ni efter flera uppmaningar från Transportstyrelsen inte:
   • - anmäler väsentliga förändringar i verksamheten
    - åtgärdar säkerhetsbrister
    - svarar på föreläggande
 • Ett konkursförfarande eller ett ackordsförfarande har inletts mot er. Detta gäller endast om det finns anledning att tro att en finansiell omstrukturering inte kan åstadkommas inom rimlig tid.
 • Ni använder inte ert tillstånd på över ett år

Återbetalning av avgifter

Om ert tillstånd återkallas kan avgifter ni betalat återbetalas om summan överstiger 5000 kr. Hur stor del av avgiften ni betalat som ska återbetalas beror på hur många kvartal som ännu inte påbörjats som återstår. Om avgift ska återbetalas sker detta så snart som handläggningen är klar.

Vid förändrade ägarförhållanden

Om någon annan övertar din infrastruktur finns inte möjligheten för den nya förvaltaren att ta över ert tillstånd. Om denna situation uppstår ska tillståndet återkallas och den nya förvaltaren ska söka ett nytt tillstånd.

Allmänna tips

När ni tar hand om kraven i 4§ och 5§ i TSFS 2016:29 som berör personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten på järnvägsinfrastrukturen, till exempel besiktningsman och tillsyningsman, ska ni bland annat:

 • säkerställa att besiktningsmannen är behörig utifrån de besiktningsregler ni använder, till exempel TDOK 2014:0240.
 • säkerställa att tillsyningsman för A-skydd är behörig utifrån de trafikeringsregler ni följer, till exempel TTJ, TDOK 2015:0309.
 • säkerställa att besiktningsman och tillsyningsman är hälsoundersökta utifrån de krav som gäller för järnvägen (BV-FS 2000:4 & TSFS 2013:50).
 • ha ett förfarande för att kontrollera att de som ska jobba på infrastrukturen inte är alkohol eller drogpåverkade när de utför arbete på er järnvägsinfrastruktur.

Ovanstående punkter ska finnas dokumenterade med vad och hur det ska utföras.

Observera att ovan även gäller för personal som ni köper in.

Om ni har några frågor är ni välkommen att höra av er till någon på sektion Infrastruktur, antingen via växeln eller på mejladressen jarnvag@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!