Tillstånd för järnväg

Funderar du på att ansöka om tillstånd? Vänligen kontakta oss tidigt i processen för att ert arbete med ansökan ska bli så effektivt som möjligt. Kontaktformulär.

Järnvägsföretag

För de företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer som Transportstyrelsen kan bevilja:

Före 1 juli 2015 kunde även tillståndsformen "särskilt tillstånd" beviljas. Järnvägsföretag med särskilt tillstånd beviljat före den 1 juli 2015 får fortsätta att bedriva verksamhet med stöd av detta tillstånd till utgången av 2018.

Infrastruktur

För att driva och förvalta infrastruktur krävs tillstånd av Transportstyrelsen. Den infrastrukturförvaltare som redan har ett tillstånd, vars järnvägsinfrastruktur byggts om eller byggts ut ska kontakta oss för att få veta om tillståndet behöver uppdateras.

Tunnelbana och spårväg

För att driva och förvalta spåranläggningar krävs tillstånd av Transportstyrelsen.  Det företag som önskar utöva trafik på tunnelbana eller spårväg måste ha tillstånd för trafikutövning. Den spårinnehavare som redan har ett tillstånd, vars spåranläggning byggts om eller byggts ut ska kontakta oss för att få veta om tillståndet behöver uppdateras.

ECM

En underhållsansvarig enhet (ECM) är en organisation eller ett företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

Utbildningsanordnare

Den som ska anordna utbildningar för förarbevis och kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen

Examinatorer

Den som vill bedriva provverksamhet som examinator för kompletterande intyg måste ha tillstånd från Transportstyrelsen.

Läkare och psykologer

En förare ska ha ett förarbevis som styrker att han eller hon uppfyller vissa minimikrav på fysisk och psykisk lämplighet. Undersökningar och hälsokontroller avseende fysisk och psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Lokförare

Den som är eller har utbildat sig till förare av tåg, spärrfärd eller växling, kan ansöka om ett förarbevis hos Transportstyrelsen.

Auktorisation har upphört

Tidigare fanns krav på tillstånd från Transportstyrelsen i form av auktorisation för att organisera, men inte själv utföra, järnvägstrafik. Numera är det infrastrukturförvaltaren som beslutar om de krav som måste uppfyllas av den som vill ansöka om infrastrukturkapacitet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!