Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport.

Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Det främsta syftet med tillsyn mot transporter av farligt gods på järnväg är att de ska vara säkra och att eventuella konsekvenser ska minimeras. För att uppnå detta är vagnens och godsets märkning, fraktsedelns innehåll och vagnens trafiksäkerhetsmässiga status viktiga punkter vid en tillsyn på bangård.

Lagar som berör denna typ av transport finner du på sidan med svensk lagstiftning.

Mer om denna typ av transport finner du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida: www.msb.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!