Luftkvalitet

Vid normal järnvägsdrift är det normalt inga problem med luftkvaliteten, men i stängda miljöer som stationer under mark kan det bli höga halter av partiklar.

Slitage vid exempelvis inbromsning ger upphov till små partiklar och i tunnlar ventileras inte partiklarna bort, utan virvlas upp av varje passerande tåg. Vid mycket trafik, som Stockholms tunnelbana, har därför höga halter av partiklar uppmätts. Dessa partiklar har en annan sammansättning än partiklar i gatumiljö och har därför andra effekter på människors hälsa.

En liten del av järnvägstrafiken och underhållet bedrivs med dieselfordon. Utsläppen av kväveoxider och kolväten har dock minskat med 40–50 procent sedan 1995, och under denna period har trafikarbetet ökat med nästan 15 procent.

Regler

Transportstyrelsens arbete med avgaser från dieseldrivna spårfordon regleras av direktivet 97/68/EG om arbetsmaskiner och Transportstyrelsen deltar där i arbetet med regelutveckling.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!