Buller

En halv miljon människor i Sverige är störda av buller från järnvägen och enligt WHO förloras årligen en miljon hälsosamma levnadsår på grund av trafikbuller i västra Europa. Buller kan ge hälsoproblem som stress, sömnsvårigheter, koncentrations- och inlärningssvårigheter. Personer som utsätts för buller under lång tid får dessutom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

I de flesta trafikeringssituationer i Sverige är den dominerande bullerkällan rullningsljudet i kontakten mellan hjul och räl. Generellt är motorljudet däremot den dominerande källan vid hastigheter lägre än 30 km/h och vid mer än 30 km/h dominerar det aerodynamiska ljudet. Övriga bullerkällor kan vara bromsljud, gnissel, kurvskrik eller slammer.

Vibrationer från järnvägstrafik kan ge upphov till störningar och obehag för dem som bor nära spåret. Kraftigast vibration blir det när tunga godståg passerar över lösa jordar. Den som utsätts för vibrationer kan drabbas av sömnstörningar, insomningsproblem, koncentrationssvårigheter eller allmän trötthet

Transportstyrelsens arbete med järnvägsbuller

Transportstyrelsen ger tillstånd att bygga nytt eller att väsentligt bygga om fordon eller infrastruktur (tekniska delsystem) för bruk inom järnvägssystemet. Den tillståndsprocess som reglerar buller är harmoniserad inom Europa och tillämpas för standardiserade järnvägssystem (sådana som finns specificerade i TSD, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet). Det som prövas i tillståndsprocessen kan fortlöpande följas upp genom tillsyn.

Bullernivåer för järnvägstrafik regleras i TSD Buller, 1304/2014. De krav som ställs gör exempelvis att godsvagnar måste utrustas med kompositblock för att uppfylla kraven. .
ERA har godkänt ett antal typer av kompositbromsblock som finns på ERA:s hemsida. Av testerna av bromsblocken framgår att de godkända typerna klarar säker trafik även i nordiskt vinterklimat. Fr.o.m. 2015-07-01 är kompositbromsblock en driftskompatibilitetskomponent. Det är då endast krav på att blocken för standardgodsvagnar är säkra i nordisk vinter. Övriga godsvagnar kan ha bromsblock som får försämrad bromsförmåga vid trafik i vinterförhållanden. Se vidare sidan om krav på godsvagnar.

Den senaste revideringen av TSD buller innebär att prov på exempelvis det  ”icke referensspår” som Trafikverket har i Skåne är fortsatt tillåtet samt skärpta krav på bullernivåer från motorvagnar och lok. 

I Sverige har Naturvårdsverket ett utpekat ansvar för att särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller. Bullersamordningen ska bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning, ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag och också effektivisera, stärka och tydliggöra både de enskilda myndigheternas arbete i bullerfrågan och myndigheternas gemensamma arbete och samverkan. Transportstyrelsen delar i detta arbete, genom att informera och hålla dialog med övriga myndigheter gällande vårt arbete med ljuddämpning av bullret vid källan, alltså fordon och bromsar samt egenskapskrav vid byggande av järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Du kan läsa mer om den nationella bullersamordningen på Naturvårdsverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!