Miljö och hälsa

Tåg har en låg miljöbelastning jämfört med andra transportslag, eftersom de är energisnåla och till stor del drivs av förnybar energi, men det finns ett antal aspekter där järnvägstrafik har inverkan på miljön och människors hälsa. Det är framförallt buller, barriäreffekter samt själva byggandet av järnvägen som är miljöpåverkande.

Buller kan ge hälsoproblem som stress, sömnsvårigheter, koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Byggandet av järnvägar är energiintensivt, men det kompenseras med långa tekniska livslängder och att det går att tillvarata mycket av materialet när järnvägen tas ur bruk.

En annan typ av påverkan är utsläpp till mark och vatten samt barriäreffekter för djur och människor. För mer information om detta och annan miljöpåverkan rekommenderar vi Trafikverkets sidor om natur, kultur och landskap.

Luftföroreningar skapas framförallt vid inbromsning av tåg och kan bli märkbara i instängda miljöer, såsom stationer under mark. Nya fordon är dock mindre miljöbelastande i detta avseende. Dessutom byggs nya underjordsstationer med plattformsväggar där problemet är eliminerat genom att plattformsluften avskiljs från resten av luften i tunneln.

Elektromagnetiska fält finns där det finns elektriska kretsar och järnvägssystemet är inget undantag. Styrkan på fälten ligger inom gränsvärdena i alla delar av anläggningen. Fälten avtar snabbt ju längre bort från banan man befinner sig och försvinner helt när inga tåg finns på aktuell sträcka.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!