Redovisning av järnvägsverksamhet

Järnvägslagen 4:e kap. (2004:519) har justerats och kapitlet innehåller nu dels krav på redovisningsmässig åtskillnad (särredovisning och separata räkenskaper) och dels krav på organisatorisk åtskillnad.

Kraven på redovisning av järnvägsverksamhet syftar till att öka effektiviteten i järnvägssystemet och ge förutsättningar för en fungerande och konkurrenskraftig marknad för järnvägstransporter. Såväl infrastrukturförvaltare som järnvägsföretag ska ges en sund ekonomisk struktur. Överföring av allmänna medel till transportverksamhet är i princip förbjudet och får endast ske om det finns särskilda skäl i enlighet med unionens regler om statligt stöd.

För att säkerställa framtida utveckling och effektiv drift är det nödvändigt att vissa verksamheter drivs var för sig och redovisas separat. Kraven på redovisningsmässig åtskillnad och transparens ska ge förutsättningar för att upptäcka och motverka betalningsströmmar och korssubventionering mellan olika verksamheter. Järnvägslagen 4 kap. innehåller därför krav på åtskillnad i redovisning, s.k. särredovisning. Åtskillnad i redovisning ska göras dels mellan transportverksamhet och förvaltning av infrastruktur, dels mellan tillhandahållandet av godstransporter och persontransporter inom samma företag.

För att förhindra (och kunna övervaka) företag eller organ som äger strategiskt viktiga funktioner som anläggningar för tjänster från att ges otillbörligt företräde till dessa finns även krav på en viss organisatorisk åtskillnad. Det innebär att tjänsteleverantörer som är en dominerande aktör eller som står under direkt eller indirekt kontroll av ett dominerande företag som är aktivt på den berörda nationella transportmarknaden där tjänsten används, även ska organisera verksamheten separat från den dominerande aktörens verksamhet. Tjänsteverksamheten ska vara organiserad på ett sådant sätt att beslut om villkor och tillträde till tjänsten sker oberoende från den dominerande företagets verksamhet.

Utöver krav på organisatorisk och beslutsfattande oberoende ska det företag eller organ och tjänsteleverantören, som är under direkt eller indirekt kontroll av den dominerande aktören på den nationella marknaden för järnvägstransporttjänster för vilken anläggningen används, ha separata räkenskaper inbegripet separata resultat- och balansräkningar. 

Av 4 kap. järnvägslagen och utfärdade föreskrifter framgår gällande krav avseende redovisning av järnvägsverksamhet.

Rapportera digitalt via e-tjänst för redovisning av järnvägsverksamhet

Redovisning av järnvägsverksamhet ska göras i Transportstyrelsens e-tjänst. Tjänsten kan endast användas av de som har användarkonto och lösenord.

För att ansöka om användarnamn och lösenord ska du gå in på sidan ansökan om användarkonto för redovisning av järnvägsverksamhet.

  • Rapporten upprättas och skickas in elektroniskt i e-tjänsten.
  • Alla obligatoriska uppgifter ska vara ifyllda för att rapporten ska kunna gå att skicka in, det är möjligt att spara och fortsätta arbeta i systemet en annan dag.
  • Du kan bara söka fram de rapporter du har rätt till i systemet.
  • Du har rätt att se de rapporter som tillhör det eller de företag du är kopplad till.

Transportstyrelsen hanterar handläggningen av ärendet i tjänsten. Detta medför att den som är skyldig att redovisa järnvägsverksamhet kommer att få e-postmeddelande där det antingen framgår att rapporten behöver redigeras (den har återremitterats) eller att rapporten har granskats och att ingen ytterligare åtgärd behövs från den redovisningsskyldige.

Svarstid

Redovisning av järnvägsverksamheten lämnas in senast sju månader efter avslutat räkenskapsår.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!