Krav på markbaserad trafikstyrning och signalering

Definitioner och regler

Då ett nytt säkerhetskritiskt trafikstyrnings- eller signaleringssystem tas fram, såsom ställverk, tågskyddssystem eller vägskyddsanläggning, ska detta vara säkert. Detta kan den sökande visa genom att använda standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129. Man följer då en process när systemet tas fram och sammanfattar arbetet i ett säkerhetsbevis (på engelska Safety Case). En oberoende granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety Assessor) ska granska säkerhetsarbetet och skriva en rapport.

Transportstyrelsen har en vägledning på engelska, för vad denna rapport bör innehålla och hur den bör vara strukturerad. Assessorn ska godkännas av Transportstyrelsen. För att undvika dubbelarbete är det lämpligt att inhämta Transportstyrelsens godkännande innan assessorn påbörjar sitt arbete. Våra krav är att assessorn är oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska samt att hen har kunskaper kring både tekniken och processen för hur säkerhetskritiska system tas fram.

Radiokommunikation

All infrastruktur för järnväg, tunnelbana och spårväg ska vara utrustad med ett radionät för kommunikation med fordonens tågradio. För järnvägsinfrastruktur är det GSM-R som ska användas, med undantag för fristående förortsbanor, anläggningar för eget gods på egen infrastruktur samt museibanor där annan typ av radionät är tillåten.

Tågskyddssystem

För ny tunnelbana, spårväg, fristående förortsbanor, anläggningar för eget gods på egen infrastruktur samt för museibanor finns inget direkt krav på att utrusta med tågskyddssystem. Det generella kravet på att säkerhetsnivån ska bibehållas och att såväl verksamhet som materiel i järnvägssystemet ska vara säkra gäller dock. Detta innebär till exempel att trafikeringsreglerna måste anpassas till trafik utan tågskyddssystem om sådant inte finns, vilket normalt leder till låga hastigheter. Vid utbyggnad eller modifiering av linjer som har tågskyddssytem så ska det finnas tågskydd även på den utbyggda delen.

För järnväg finns i Sverige ett gemensamt nationellt tågskyddssystem, ATC2 (även kallats klass B-system). Detta system ska ersättas av ERTMS, som är det nya europeiska gemensamma tågskyddssystemet under kommande decennier.

EU har pekat ut vissa korridorer i det europeiska järnvägsnätet, där man har särskilda krav på att medlemsstaterna ska införa ERTMS. Den enda korridor som berör Sverige är korridoren Skandinavien - Medelhavet. Hela den korridoren ska vara utrustad med ERTMS till år 2030 (enligt förordning 1315/2013), med en mer detaljerad tidplan i förordning 2017/6 om den europeiska genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg.

Det är för TEN-höghastighetsnät obligatoriskt att installera ERTMS då man antingen installerar ett tågskyddssystem på en infrastruktur för första gången, eller i vissa fall om infrastrukturen byggs om.

Sverige har tagit fram en nationell plan för genomförande av ERTMS. (Länk på engelska)

Gällande TSD:er

För delsystemet trafikstyrning och signalering gäller följande TSD. Den beskriver kraven på ERTMS och GSM-R:

- TSD Trafikstyrning och signalering 2016/919 ändrat genom 2019/776

Vid godkännande av ett delsystem som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett anmält organ. Detta organ ska granska att delsystemet uppfyller kraven i TSD. Den sökande bör också skicka en ansökan till Transportstyrelsen som kan avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas. Vid en modifiering av befintliga delsystem ska också Transportstyrelsen avgöra vilka funktioner som ska granskas och om ett nytt godkännande krävs.

Godkännandet är vid behov uppdelat i flera steg, som följer de steg som finns för infrastruktur.

Transporstyrelsen och Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har tagit fram ett antal vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av delsystem. För trafikstyrning och signalering finns det följande vägledningar förutom de som gäller generellt för alla strukturella delsystem:

- ERA: ERTMS-TSI-Guide-Annex01-CCS-TSI

Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har även tagit fram en vägledning med mall för Anmält Organ att använda, då de presenterar restriktioner, användarvillkor och ytterligare funktioner i sina certifikat: Restrictions and conditions and added functions

Nationella krav

Ett TSD-kompatibelt delsystem ska förutom krav i TSD:n även uppfylla de nationella krav som Sverige notifierat. Dessa krav ska kontrolleras av ett utsett organ (engelska Designated Body) som den sökande ska engagera. Det utsedda organet ska sedan skriva ett kontrollintyg. I Sverige är det bara Transportstyrelsen som kan vara utsett organ. Innan Transportstyrelsen kan påbörja ett arbete som utsett organ, måste en ansökan för detta skickas in. Transportstyrelsen tar betalt av den sökande för vårt arbete, (f.n. 1400 SEK/h för handläggningstiden). Sverige har ännu inte notifierat några nationella krav, och innan detta görs genomför Transportstyrelsens i stället en bedömning av att den signalanläggning som ska godkännas uppfyller de väsentliga kraven, så långt det är möjligt, när det gäller de öppna punkter som finns i TSD Trafikstyrning och signalering.

Säker integration mellan fordonsbaserad och markbaserad trafikstyrning och signalering

När Transportstyrelsen godkänner infrastruktur kontrolleras att dess ingående delsystem är konstruerade, byggda och installerade på ett sådant sätt att de väsentliga kraven uppfylls när de integreras i järnvägssystemet. Integrationen mellan det fordonsbaserade och det markbaserade delsystemet ingår i detta och "järnvägssystemet" omfattar de fordon som trafikerar infrastrukturen. Alla funktioner som påverkar de väsentliga kraven ingår, oavsett om de härstammar från TSD-krav, nationella krav eller är egna funktioner. Detta ska kontrolleras av en oberoende granskare som godkänts av Transportstyrelsen.

De fordon som trafikerar en infrastruktur har ett ombordsystem av en viss modell och version. För att godkänna infrastrukturen med delsystemet markbaserad trafikstyrning och signalering måste delsystemet visa både kompabilitet och säker integration mot det fordonsbaserade delsystemet trafikstyrning och signalering. För att kontrollera teknisk kompabilitet och säker integration med ett visst ombordsystem, behöver den sökande samarbeta med ett järnvägsföretag som använder detta ombordsystem. Vilka delsystemskombinationer mark/ombord som visat teknisk kompabilitet och säker integration, framgår av ”Sammanställning av godkänd integration mellan ERTMS mark- och ombordsystem”

Om man för det redan godkända delsystemet markbaserad trafikstyrning och signalering vill utöka bevisningen av kompabilitet och säker integrering med ytterligare en typ av ombordsystem kan processen för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem användas. Processen beskrivs i vägledningen ”Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS

När det gäller tunnelbana, spårväg, förorts- och museibanor godkänns tågskyddssystemets ombord- och markdelar alltid tillsammans, eftersom en sådan bana endast trafikeras av de fordon som hör hemma på den.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!