Externremiss av nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:XX om containersäkerhet

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret. 

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag, upphävande SJÖFS 1982:14 och konsekvensutredning.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas med e-post till:
sjofart@transportstyrelsen.se

eller med vanlig post till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktperson

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Johan Troive, sakhandläggare

Johan.Troive@transportstyrelsen.se

Christine Vallhagen, jurist

Christine.Vallhagen@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!