TSFS 2019:20
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av godkänd flygplats

Författningen ska tillämpas av flygplatsoperatörer vid flygplatser som har godkänts enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Godkända flygplatser ska upprätta ett system för säkerhetsledning som ska dokumenteras i flygplatsoperatörens verksamhetshandbok. För att uppnå detta ställs bland annat krav på kompetens och resurser, riskhantering, uppföljning och rapportering, styrning av data och dokument med mera. Syftet är att flygplatsen, dess system och delsystem ska utformas och drivas så att kombinationen av sannolikheten för feltillstånd som kan inträffa, och allvarlighetsgraden i de konsekvenser som feltillståndet kan leda till, resulterar i en acceptabel risknivå för de luftfartyg som använder flygplatsen.

Grundform

TSFS 2019:20

I kraft 2019-05-01. PDF 225 kB