TSVFS 1985:62 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om intyg gällande fordons beskaffenhet och utrustning

Ändringar

TSFS 2010:88

I kraft 2010-07-01. PDF 18 kB.

Upph. TSVFS 1985:62.