SJÖFS 1983:10 Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Vänern

Ändringar

TSFS 2010:69

I kraft 2010-05-01. PDF 84 kB.

Upph. SJÖFS 1983:10.