LFS 2007:51 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda bestämmelser för flygtrafikledningstjänst (ATS)

Författningen upphävd 2012-03-15 genom TSFS 2012:6

Ändringar

TSFS 2010:68

I kraft 2010-05-01. PDF 43 kB.

Ändr. 4 §.