VVFS 2008:248 Vägverkets föreskrifter om tillsyn över förarprövning

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:61

Ändringar

TSFS 2010:54

I kraft 2010-04-01. PDF 57 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 6, 7 och 1 §§; ändr. 4 §.