TSVFS 2008:259 Vägverkets föreskrifter om förarprov, behörighet DE

Ändringar

TSFS 2010:51

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap. 1 § och 4 kap. 7 §.