VVFS 2008:176 Vägverkets föreskrifter om förordnande att förrätta prov för körkort och yrkesförarkompetens

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:61

Ändringar

TSFS 2010:40

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Vägverket" byts ut mot "Trafikverket" i 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 5 och 10 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5 och 8 §§, 4 kap. 3 § och 5 kap. 1 §.