SJÖFS 1996:12 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter angående skeppsdagbok, maskindagbok och kombinerad skepps- och maskindagbok, m.m.

Ändringar

TSFS 2010:19

I kraft 2010-04-01. PDF 82 kB.

Upph. SJÖFS 1996:12.