TSFS 2010:184
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Författningen upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:79

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägsområdet. Föreskrifterna fastställer avgifter för – ansökan om godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 och 13 a §§ järnvägslagen (2004:519), – ansökan om undantag från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 2 kap. 11 § järnvägslagen, – ansökan om godkännande av spåranläggningar och fordon enligt 17 och 18 §§ lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, och – registerhållning enligt 8 kap. 8 § järnvägslagen.

Grundform

TSFS 2010:184

I kraft 2011-01-01. PDF 87 kB