TSFS 2010:12
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:2

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om navigationssäkerhet och navigationsutrustning för fartyg.

Grundform

TSFS 2010:12

I kraft 2010-04-01. PDF 463 kB

Ändringar

TSFS 2010:165

I kraft 2010-11-30. PDF 169 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 14 och 18 §§ och bilaga 1; nya 3 kap. 18 a och 18 b §§, närmast före 3 kap. 18 a och 18 b §§ nya rubriker, i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna nya punkter 9-11 och närmast före punkt 9, 10 och 11 nya rubriker samt allmänna råd.