TSFS 2010:161
Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:140

Dessa föreskrifter gäller den närmare omfattningen av det krav på yrkeskunnande som avses i 2 kap. 5 och 8 §§ yrkestrafiklagen (1998:490).

Grundform

TSFS 2010:161

I kraft 2010-11-15. PDF 78 kB

Ändringar

TSFS 2011:103

I kraft 2011-12-04. PDF 44 kB.

Upph. 2 kap, 2, 3, 8, 9 och 12 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 2 och 3 §§ samt 5 kap. 2 och 3 §§; rubrikerna närmast före 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 §§, 3 kap. 1, 2, 3 och 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3 och 4 §§ samt 5 kap. 1, 2, 3 och 4 §§ utgår; ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1, 6 och 11 §§ , 4 kap. 4 § samt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.