SJÖFS 2005:19 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall

Ändringar

TSFS 2010:160

I kraft 2010-11-30. PDF 86 kB.

Upph. SJÖFS 2005:19.