LFS 1996:2 Luftfartsverkets föreskrifter Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser

Författningen upphävd 2010-10-10 genom TSFS 2010:137

Ändringar

TSFS 2010:121

I kraft 2010-09-01. PDF 33 kB.

Upph. Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser, Allmänna bestämmelser, Godkännande av flygplats, BCL-F 1.2.