TSFS 2010:117
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att inrätta en flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:17

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som enligt 6 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ansöka om tillstånd att inrätta eller bygga om en flygplats. Föreskrifterna omfattar inte områden som används för start och landning med luftfartyg för egen användning med en förväntad trafikmängd av mindre än 500 rörelser per år.

Grundform

TSFS 2010:117

I kraft 2010-09-01. PDF 44 kB