VVFS 2001:118 Vägverkets föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Ändringar

TSFS 2010:55

I kraft 2010-04-01. PDF 67 kB.

Ordet ”Vägverket” byts ut mot ”Trafikverket i 4 kap. 4 §.

TSFS 2010:113

I kraft 2010-09-01. PDF 36 kB.

Upph. 1–5 kap., 6 kap. 1–21 §§, 24 och 25 §§, 7–14 kap. samt bilagorna och övergångsbestämmelser som inte rör 6 kap. 22–23 §§.