TSFS 2010:142
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last

Dessa föreskrifter innehåller villkor för förande på allmän väg av fordon som transporterar lång odelbar last, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids. Föreskrifterna är inte tillämpliga om färden kräver undantag från 4 kap. 12, 13 eller 15 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 15 § trafikförordningen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:142

I kraft 2010-10-01. PDF 183 kB

Ändringar

TSFS 2012:108

I kraft 2012-11-01. PDF 43 kB.

Ändr. bilaga 1.