TSFS 2010:142
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last

Författningen upphävd 2023-09-01 genom TSFS 2023:37

Dessa föreskrifter innehåller villkor för förande på allmän väg av fordon som transporterar lång odelbar last, trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids. Föreskrifterna är inte tillämpliga om färden kräver undantag från 4 kap. 12, 13 eller 15 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 15 § trafikförordningen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:142

I kraft 2010-10-01. PDF 183 kB

Ändringar

TSFS 2012:108

I kraft 2012-11-01. PDF 43 kB.

Ändr. bilaga 1.