Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort

Transportstyrelsen har genomfört en översyn av de trafikmedicinska synkraven. Slutsatserna i översynen påvisade ett behov av förändrade regler och därför har ett föreskriftsarbete om de medicinska synkraven vid innehav av körkort påbörjats.

Transportstyrelsen har mellan åren 2018-2020 genomfört en översyn av de medicinska synkraven för innehav av körkort. Arbetet med översynen är avslutat och har resulterat i en slutrapport

Av slutsatserna i rapporten framgår att det i vissa delar är nödvändigt att revidera reglerna om syn i medicinföreskrifterna för att nå upp till minimikraven i körkortsdirektivet. Det finns också vissa delar i föreskrifterna som bör ändras av andra anledningar.

Transportstyrelsen har därför påbörjat ett föreskriftsarbete för att se över och revidera kapitlen om syn i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Planerat ikraftträdande: under 2022

Kontaktperson: Åsa Ericson, utredare sektion trafikantregler,
Mejl: asa.ericson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!