Pågående regelarbete

21 pågående regelarbeten.

Ändringar i föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), TSFS 2015:66

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att införliva IMO-resolution MSC.442(99) med ändringar till IMDG-koden.

Publicerades 2019-06-14

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment (TSFS 2017:73)

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att införa ändringar i TSFS 2017:73 om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment.

Publicerades 2019-05-23

Nytryck av TSFS 2009:131, transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att införa ändringar i TSFS 2009:131, Transportstyrelsens föreskrifter om transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön (Östersjöavtalet).

Publicerades 2019-04-23

Ändringar i föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, TSFS 2016:102

Ett föreskriftsarbete har inletts med syfte att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2109 i myndighetens författningssamling, TSFS 2016:102.

Publicerades 2019-04-11

Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att införa ändringar i TSFS 2010:96, om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2019-04-09

Införlivande av EU-direktiv 2017/159 (MLC-fiske)

Ett föreskriftsarbete har påbörjats för att omhänderta EU-direktiv 2017/1591. Direktivet berör endast fiskefartyg över 24 meter. Utöver föreskriftsarbetet kommer ett antal lagar och förordningar också att ändras. Ikraftträdande är 15 november 2019.

Publicerades 2019-03-22

Ändringar i TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att ändra i TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Publicerades 2019-03-14

Revidering samt nytryck av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1993:28) med trafikföreskrifter för Södertälje och Trollhätte kanal

Ett föreskriftsarbete har påbörjats för att uppdatera föreskrifterna gällande sjötrafiken i Södertälje- respektive Trollhätte kanal.

Publicerades 2019-02-25

Ändringar i TSFS 2011:116 - nya  utbildningskrav för radiobehörigheter

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Ändringar i TSFS 2011:116 om tydligare krav för utbildningsanordnare

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Till toppen