Pågående regelarbete

17 pågående regelarbeten.

Ändringar i SJÖFS 2001:12 och SJÖFS 2001:13 om mottagning av avfall från fartyg samt fritidsbåtar

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att göra nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Publicerades 2022-07-06

Nytryck av föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra ett nytryck av föreskrifterna SJÖFS 1970:A15 och SJÖFS 1994:8 om dricksvatten på fartyg.

Publicerades 2022-06-07

Ändringar av föreskrifter om förorening från fartyg, TSFS 2010:96, för ändrade regler om EEDI samt nya regler för EEXI och CII

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2022-04-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass.

Publicerades 2022-04-12

Ändringar i HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000

De internationella koderna för höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koderna (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102).

Publicerades 2022-03-21

Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2010:96) och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2022-01-14

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

Den internationella koden för fartyg med speciellt användningsområde (2008 SPS-koden) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koden (TSFS 2014:12).

Publicerades 2021-11-22

Föreskriftsarbete om Transportstyrelsens olycksdatabas

I ett regeringsbeslut 1996 fick dåvarande Vägverket i uppdrag att ta fram ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det nya informationssystemet skulle enligt regeringsuppdraget utformas för att stödja trafiksäkerhetsarbetet på nationell, regional och lokal nivå för att ge underlag som underlättade valet av trafiksäkerhetsåtgärder. Arbetet med att skapa informationssystemet påbörjades under andra halvan av 1990-talet. Systemet fick namnet Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada) och förs i dag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2021-06-14

Nytryck av föreskrifter och allmänna råd om sjöfartsskydd, SJÖFS 2004:13

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete med syfte att göra ett nytryck av SJÖFS 2004:13, föreskrifter om sjöfartsskydd.

Publicerades 2020-12-15

Landströmsförsörjning till fartyg

Nu pågår ett arbete med att ta fram föreskrifter om landströmsförsörjning till fartyg. Föreskrifterna är en revidering och komplettering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem (SJÖFS 2008:82).

Publicerades 2020-11-10

Till toppen