Information om nya eller ändrade regler

Ändring av sjukvård och apotek på fartyg, TSFS 2021:80

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:80) om sjukvård och apotek på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:85.

Publicerades 2022-09-01

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Nytryck av IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:63.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:24.

Publicerades 2022-05-13