Information om nya eller ändrade regler

19 nya eller ändrade regler.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:60, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk utrustning och periodvis obemannat maskinrum

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:59, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Tillkännagivande om samverkan mellan Sjöfartsinspektionen och Arbetsmiljöverket

Transportstyrelsen har gett ut ett tillkännagivande om samverkan mellan Sjöfartsinspektionen och Arbetsmiljöverket ska utgå, TSFS 2019:58.

Publicerades 2019-06-28

Ändringar i TSFS 2013:68 om bostadsutrymmen ombord på fartyg som omfattas av sjöarbets-konventionen (MLC 2006)

Ändringar i arbetsmiljöföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:57, som träder i kraft den 1 augusti 2019.

Publicerades 2019-06-28

Nytryck av arbetsmiljö på fartyg, TSFS 2019:56

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg, TSFS 2019:56.

Publicerades 2019-06-27

Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:52, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerades 2019-06-17

Nya föreskrifter om tillsyn som får utövas av Kustbevakningen

Transportstyrelsens har publicerat nya föreskrifter om tillsyn som får utövas av Kustbevakningen.

Publicerades 2019-06-14

Ändringar i TSFS 2019:39 om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar

Transportstyrelsen har publicerat en ändringsförfattning till TSFS 2019:39, om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar.

Publicerades 2019-05-24

Ändringar i TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar

Föreskrifterna i TSFS 2016:5 var otydliga beträffande kravet på att försäkran om överensstämmelse i förekommande fall ska innehålla uppgift om att produkten överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget.

Publicerades 2019-05-24

Nytryck av SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss

Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av SJÖFS 2007:21 om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar, samt en ändringsförfattning till TSFS 2015:66 (IMDG-koden).

Publicerades 2019-04-12

Till toppen