Sveriges genomförandeplan för TSD Drift

Under åren 2019-2023 ska nya bestämmelser från TSD Drift genomföras. Därför har Sverige beslutat om en nationell genomförandeplan för detta i samarbete med representanter för den svenska järnvägsbranschen. Planen beskriver vilka bestämmelser från TSD Drift som redan har införts och anger ett stegvist införande av de resterande bestämmelserna, där kraven förs in vid tre olika tidpunkter: 1 januari 2019, 1 juli 2021 och 1 januari 2023.

Bakgrunden till detta är kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation avseende delsystemet "Drift och trafikledning" i järnvägssystemet i Europeiska unionen.

Tidigare har harmoniserade krav i TSD Drift fastställts genom beslut av EU-kommissionen och sedan införts i svensk rätt genom Transportstyrelsens föreskrifter. De nu harmoniserade kraven i TSD Drift är däremot antagna av EU-kommissionen genom en förordning. Eftersom kraven finns i en EU-förordning införs de inte i svensk rätt, det vill säga de kan inte föreskrivas av Transportstyrelsen. I stället framgår det av den beslutade genomförandeplanen vid vilka tidpunkter de olika kraven i TSD Drift börjar gälla i Sverige.

Genomförandeplanen innehåller även två val för medlemsstaten. Dessa val är kopplade till avsnitten: 

  •  4.2.2.1.3.2 där det för Sveriges del bestämts att godståg i internationell trafik ska ha två reflekterande skyltar med utförande i enlighet med vad som finns avbildat i detta avsnitt i förordningen.
  • 4.7.2.1.2 där det för Sveriges del bestämts att båda de alternativ som anges i avsnittet kan tillämpas när det gäller psykologisk bedömning.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!