Information om pågående föreskriftsarbete som berör TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion) för järnväg

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) upphörde att gälla den 1 mars 2016 och Trafikverket förvaltar nu dessa bestämmelser (TTJ). Med anledning av detta ser Transportstyrelsen över Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:8) om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbete på spår.

Föreskriften (JvSFS2008:8) innehåller hänvisningar till den upphävda föreskrifterna (JvSFS 2008:7) De hänvisningarna kommer att tas bort och föreskrifterna kommer dessutom att uppdateras utifrån gällande europeiskt och nationellt regelverk. De kommer också att ingå i Transportstyrelsens periodiska översynen av föreskrifter.

Arbetet beräknas vara klart under 2018.

För eventuella frågor kontakta Claes Elgemyr, sektionschef på sektion Infrastruktur Transportstyrelsen, eller Tomas Sonesson, handläggare på samma sektion.