Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

I länken till höger finns en lista över de internationella regelarbeten som planeras eller pågår. Listan uppdateras kontinuerligt. När den senast är ändrat framgår av namnet på länken.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

12 pågående regelarbeten

Revidering av TSD godsvagnar

Arbetet med att revidera Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 om en
teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande
materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem påbörjades under
hösten 2017.

Publicerades 2019-08-21

Revidering av TSD lok och passagerarfordon

Arbetet med att revidera Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem påbörjades under hösten 2017.

Publicerades 2019-08-21

Revidering av TSD för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet

Revidering av Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (Även kallad TSD PRM) påbörjades under hösten 2016.

Publicerades 2019-08-09

Revidering av TSD telematikapplikationer för godstrafik (TAF)

Revisionen syftar till att underlätta implementeringen av harmoniserade protokoll och processer för utbyte av information mellan järnvägsaktörer. Det ska bland annat underlätta för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare att lokalisera godståg och utbyte av dokument relaterade till transporterade varor.

Publicerades 2018-07-27

Information om pågående föreskriftsarbete som berör TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion) för järnväg

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) upphörde att gälla den 1 mars 2016 och Trafikverket förvaltar nu dessa bestämmelser (TTJ). Med anledning av detta ser Transportstyrelsen över Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:8) om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbete på spår.

Publicerades 2018-01-11

Ett nytt EU gemensamt händelserapporteringssystem

Det finns planer på att genomföra ett EU gemensamt händelserapporteringssystem (COR). Den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) driver projektet med att ett system ska utvecklas tillsammans med branschen och berörda myndigheter.

Publicerades 2017-09-26

Revidering av Gemensamma Säkerhetsmetoder, CSM, för bedömning av tillstånd, utförande av tillsyn samt gemensamma format för tillståndsansökan

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera:

  • Kommissionens förordning (EU) 1158/2010 av den 9 december 2010, om gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg,
  • Kommissionens förordning (EU) 1169/2010 av den 9 december 2010, om gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetstillstånd för järnväg,
  • Kommissionens förordning (EU) 1077/2012 av den 16 november 2012, om gemensam säkerhetsmetod för nationella säkerhetsmyndigheters tillsyn efter utfärdande av ett säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd samt
  • Kommissionens förordning 653/2007 (EG) av den 13 juni 2007 om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG

Publicerades 2017-08-28

Skärpta krav i TSD buller på befintliga godsvagnar

Den 27 maj 2019 trädde EU-förordning 2019/774 i kraft. Det innebar en ny tillämpning av den tekniska specifikationen för driftskompabilitet som gäller buller på befintliga godsvagnar.

Publicerades 2017-06-26

Revidering av TSD telematikapplikationer för persontrafik TAP

Regelverket för telematikapplikationer syftar till att förbättra villkoren för resenärer genom harmoniserade regler för utbyte av information. Revideringen omfattar främst ändringar av grundparametrar utifrån det tekniska utvecklingsarbetet som skett i fas 1 och 2 av TSD TAP. Revideringen ska också stänga öppna punkter.

Publicerades 2017-06-20

Genomförandeakt för praktiska arrangemang för gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag

Nu pågår arbete med att ta fram regler för dels hur inlämning av ansökningar om gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag ska gå till, dels hur bedömning av dessa ansökningar ska gå till.

Publicerades 2017-05-12

Planerade eller pågående regelarbeten

Till toppen