TSD Drift och trafikledning

Från den 16 juni 2021 ska kraven i TSD Drift 2019/773 börja tillämpas i sin helhet med undantag för tillägg A och tillägg C. Kraven i tillägg A och tillägg C ska börja tillämpas senast 16 juni 2024. Fram till dess får kraven i tillägg A och tillägg C till TSD Drift 2015/995 fortsätta tillämpas.

TSD Drift 2019/773 har det fullständiga namnet "Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU". Av artiklarna 5 och 6 i genomförandeförordningen framgår att den ska börja tillämpas i sin helhet från den 16 juni 2021 med undantag för tillägg A och tillägg C. För tillägg A och tillägg C gäller att kraven i TSD Drift 2015/995 får fortsätta tillämpas fram till den 16 juni 2024.

Nedan finns Transportstyrelsens sammanställning över när de olika avsnitten av TSD Drift 2019/773 börjar tillämpas. Notera att från den 16 juni 2021 är det bara tilläggen A och C som ännu inte behöver tillämpas.

Kommentar: TSD Drift 2015/995 har det fullständiga namnet "Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet "Drift och trafikledning" i järnvägssystemet i Europeiska unionen.

AMOC (Godtagbara sätt att uppfylla kraven)

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) ska under sommaren publicera "Godtagbara sätt att uppfylla kraven", AMOC (Acceptable Means of Compliance). Dessa AMOC:er ger anvisningar om tillämpningen av kraven i TSD Drift. AMOC:er har tagits fram för områdena "Säkerhet för passagerare" och "Säkerhet för last". AMOC:erna kommer att finnas tillgängliga på ERA:s hemsida efter att de är publicerade (se länk till höger). Ytterligare AMOC:er för andra områden kommer att publiceras under året.

Tillämpning av TSD Drift 2019/773

Den stegvisa tillämpningen av förordningen (EU) 2019/773 framgår av nedanstående tabell:

Datum Avsnitt Kommentar
2019-06-16 4.2.2.1.3.2, Godståg Avsnittet handlar om slutsignaler på godståg.
2019-06-16 4.4, Driftsregler Avsnittet beskriver bland annat tillämpningen av gemensamma driftsprinciper och driftsregler samt utrymmet för nationella regler. I avsnittet hänvisas till driftsreglerna i Tillägg B vilket innebär att även dessa ska börja tillämpas 2019-06-16.
2020-06-16 4.2.2.5, Ruttkompatibilitet och tågsammansättning. Avsnittet innehåller bland annat krav på kontroll av kompatibilitet mellan fordon/tåg och den rutt som ska trafikeras. I avsnittet hänvisas till parametrar som ska kontrolleras i Tillägg D1, se nedan.
2020-06-16 Tillägg D1, Parametrar för ruttkompatibilitet. Tillägget innehåller de parametrar för fordon och infrastruktur som ska kontrolleras.
2021-06-16 Förordning 2019/773 förutom Tillägg A och C.  Från och med detta datum ska resten av kraven i förordningen tillämpas.
2024-06-16 (senast) Tillägg A, ERTMS operativa principer och regler. Tillägg A får tillämpas tidigare.
2024-06-16 (senast) Tillägg C, Metod för säkerhetsrelaterad kommunikation. Tillägg C får tillämpas tidigare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!