Försenat införlivande i Sverige

Införlivandet av den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet är försenat. Lagstiftningen beräknas kunna träda i kraft första juni 2022.

Transportstyrelsen har utrett vad som gäller vid en försening och kommit fram till att vi har mandat att utföra såväl nya arbetsuppgifter som redan befintliga under perioden från när EU-förordningarna börjar gälla och fram till dess att svenska lagar, förordningar och föreskrifter finns på plats. Målet har för Transportstyrelsen varit att aktörerna på den svenska järnvägsmarknaden ska påverkas så lite som möjligt.

På den här sidan hittar du information om att:
• godkänna fordon
• godkänna fasta installationer (infrastruktur)
• utfärda säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd
• utfärda tillstånd för underhållsansvarig enhet (ECM).

Bakgrunden till vårt ställningstagande

I korthet ligger följande bakom Transportstyrelsens ställningstagande:
Medlemsstater har redan tidigare varit försenade med att införliva ett direktiv, så det finns rättsfall som ger vägledning om hur direktiv som inte har införts i tid ska gälla för myndigheter och enskilda – både avseende rättigheter och skyldigheter. Det Transportstyrelsen främst har tillämpat är så kallad direkt effekt och direktivkonform tolkning. Detta, tillsammans med att det rimligen är Transportstyrelsen som är nationell säkerhetsmyndighet även efter implementeringen av direktivet i svensk lag, gör att vi anser oss ha de flesta mandat som behövs.

Observera att EU-förordningar gäller direkt i Sverige (utan införlivande) och att de gäller före svensk lag.

Vi har fått acceptans för strategin hos Europeiska järnvägsbyrån och Europeiska kommissionen.

Eventuella frågor om Transportstyrelsens lagstöd skickas till jarnvag@transportstyrelsen.se eller besvaras via telefon 0771-503503.

Detta gäller för vår handläggning

Följande gäller för Transportstyrelsens handläggning under perioden från när de EU-förordningar som givits ut med stöd av direktiven börjar gälla och fram till dess att svenska lagar, förordningar och föreskrifter finns på plats:

Godkänna fordon och fordonstyper Enligt EU-förordning 2018/545 via OSS
Ge förhandshantering Enligt EU-förordning 2018/545 via OSS
Ge tidsbegränsade godkännanden för fordon och fordonstyper Enligt nuvarande lagstiftning (TSFS 2010:116)
Hantera ansökningar om undantag från att följa TSD Enligt nuvarande lagstiftning (TSFS 2010:116) och EU-förordning 2020/424 som är gällande från september 2020
Godkänna fordon och fordonstyper som inte omfattas av direktivet (t.ex. fordon för Roslagsbanan och museibanor) Enligt nuvarande lagstiftning (TSFS 2010:116)
Avge yttrande till ERA när Sverige ingår som ett område för användning för fordon och fordonstyper Baseras på rapport från oberoende granskare enligt nuvarande lagstiftning (TSFS 2010:116)
Utfärda gemensamt säkerhetsintyg och ge förhandshantering Enligt EU-förordning 2018/763 via OSS
Avge yttrande till ERA om bedömningen av uppfyllande av nationella regler då ERA är certifieringsorgan för gemensamt säkerhetsintyg Enligt EU-förordning 2018/763
Utfärda säkerhetstillstånd Enligt rekommendation 2019/780
Utfärda tillstånd för underhållsansvarig enhet (certifierad ECM) även för andra fordon än godsvagnar Enligt EU-förordning 2019/779
Inom processen för säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd hantera de järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som underhåller fordon uteslutande för sin egen verksamhet. Enligt EU-förordning 2019/779
Utföra tillsyn utifrån de nya bestämmelserna i respektive EU-förordning Enligt EU-förordning 2018/761 och EU-förordning 2019/779

Godkännande av fordon

Ansökan om godkännande av fordon och om förhandshantering ska från och med 31 oktober 2020 när EU-förordning 2018/545 (Praktiska arrangemang för fordonsgodkännande) börjar gälla i Sverige skickas in via One Stop Shop (OSS) och även övriga bestämmelser i EU-förordningen ska tillämpas då.
Mer om denna process finns på ERA:s hemsida. Sökanden kan i vissa fall välja mellan ERA och Transportstyrelsen som godkännande enhet. Förutsättningar för valet anges i EU-förordningen.

En avvikelse i tillämpningen av förordningen finns dock, och det gäller den rapport från utsett organ (DeBo) som ska skickas in som underlag för att visa att man uppfyller de nationella kraven (NTR). Här kommer Sverige att tills vidare fortsätta som idag med oberoende granskare som godkänns av Transportstyrelsen för varje ärende. De NTR-krav som behöver uppfyllas vid godkännande är de krav som finns i de föreskrifter som tidigare varit ute på remiss. Kraven är införda i Reference Document Database.
Även vägledningen TSG 2015-185 är uppdaterad med föreskrifternas innehåll. Sverige och Transportstyrelsen kommer alltså inte att utse DeBo för Sverige förrän ny svensk lag och förordning trätt i kraft.

När det gäller ansökan om tillfälliga godkännanden så kommer dessa, liksom idag, att göras direkt till Transportstyrelsen. Vi kommer att handlägga på samma sätt som idag. 

Godkännande av fasta installationer (infrastruktur)

Ansökan om godkännande av fasta installationer kommer fortsatt att skickas direkt till Transportstyrelsen. Vi kommer att handlägga på samma sätt som idag. Det finns ett undantag och det är när ERA ska ge förhandsgodkännande för ERTMS. Detta är nytt och därför måste en ansökan om ett sådant godkännande (från och med 31 oktober 2020) skickas in via One Stop Shop. Mer om denna process finns på ERA:s hemsida

Utfärda säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd

Från den 31 oktober, det datum då EU-förordning 2018/763 (praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg) börjar gälla i Sverige, ska ansökan om säkerhetsintyg skickas in via One Stop Shop. Mer om denna process finns på ERA:s hemsida. Sökanden kan i vissa fall välja mellan ERA och Transportstyrelsen som certifieringsorgan.

Ansökan om säkerhetstillstånd kommer liksom idag att skickas direkt till Transportstyrelsen. Vi kommer att handlägga enligt rekommendationen (EU) 2019/780 (praktiska arrangemang för utfärdande av säkerhetstillstånd till infrastrukturförvaltare).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!