Fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet är beslutat. De nya reglerna tillämpas redan i vissa länder och i övriga har det länge varit avsett att de skulle vara införda senast den 16 juni 2020.

Syftet med det fjärde järnvägspaketet är att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan tekniska, administrativa och rättsliga hinder mellan länderna.

Kommissionens förslag, som offentliggjordes i januari 2013, bestod av sex förslag till rättsakter, som kan delas upp i två pelare, en teknisk och en politisk. Rättsakterna beslutades under 2016. Sedan dess har arbete pågått för att ta hand om de nya reglerna i nationell lagstiftning. 

Försenat införande av fjärde järnvägspaketets tekniska pelare

Med anledning av pandemin senarelade EU delar av fjärde järnvägspaketet till 31 oktober 2020.

EU-kommissionens beslut gäller den tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet. Den tekniska pelaren består av järnvägssäkerhetsdirektivet, driftkompatibilitetsdirektivet och de rättsakter som EU givit ut med stöd av dessa direktiv.

Trots denna senareläggning är Sverige försenade med införlivandet av det fjärde järnvägspaketet.

Läs mer på sidan: Försenat införlivande i Sverige.

Mer om paketets innehåll

Den tekniska pelaren handlar om driftskompatibilitet och säkerhet. Huvudsyftet med reglerna är att effektivisera och snabba upp olika administrativa beslutsprocesser. Kommissionens och ERA:s (Europeiska unionens järnvägsbyrå) roll stärks i ett antal regelgivnings- och tillämpningsprocesser inom områdena för järnvägens driftskompatibilitet och säkerhet. Dessutom flyttas beslutskompetens från nationell nivå till EU och utrymmet för medlemsstaterna att ha egna tekniska regler och säkerhetsregler begränsas ytterligare. Den tekniska pelaren innehåller dessa rättsakter:

Det andra pelaren (politiska pelaren) handlar om marknadstillträde och regler för behöriga kollektivtrafikmyndigheter samt definition av roller/ansvar för funktioner för järnvägssystemets primära aktörer (järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare). De nationella persontrafikmarknaderna i EU öppnas för konkurrens men medlemsstater får rätt att begränsa den kommersiella trafiken om den skulle skada den samhällsköpta kollektivtrafiken (så kallad skadlighetsprövning).

De möjligheter som finns i dag att direkttilldela avtal om kollektivtrafik tas bort. Istället införs mer specifika undantag, men normalläget är att det krävs kommersiell upphandling. Den politiska pelaren innehåller dessa rättsakter:

Vad gör Transportstyrelsen?

Vi behöver anpassa våra svenska regler så att de på bästa sätt uppfyller de nya krav som finns i paktetets rättsakter. Det sker i samarbete med infrastrukturdepartementet i fråga om lag och förordning. Vi behöver också anpassa en hel del av Transportstyrelsens föreskrifter. Parallellt med det nationella arbetet sker ett arbete inom EU där kommissionen (med medlemsstaternas hjälp) tar fram så kallad genomförandelagstiftning. Den lagstiftningen tas fram i form av genomförandeakter och delegerade akter.

Läs mer om vilka regelarbeten som pågår och hur du kan bli delaktig i länkarna till höger.