Fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet är beslutat. Nu pågår ett stort implementeringsarbete.

Transportstyrelsen arbetar nu för att genomföra paketet. Det ska vara klart i juni 2019 men för Svensk del 16 juni 2020. Arbetet är omfattande och sker på olika sätt - nationellt och internationellt.

Vi behöver anpassa våra svenska regler så att de på bästa sätt uppfyller de nya krav som finns i paktetets rättsakter. Det arbetet sker i samarbete med Infrastrukturdepartementet i fråga om lag och förordning. Vi behöver också anpassa en hel del av Transportstyrelsens föreskrifter. Parallellt med det nationella arbetet sker ett arbete inom EU där Kommissionen med medlemsstaternas hjälp tar fram så kallad genomförandelagstiftning, utifrån de mandat som getts i paketet. Denna lagstiftning tas fram i form av genomförandeakter och delegerade akter.

Läs mer om vilka regelarbeten som pågår och hur du kan bli delaktig i länkarna till höger.

Paketets bakgrund och innehåll

Syftet med det fjärde järnvägspaketet är att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan tekniska, administrativa och rättsliga hinder mellan länderna.

Kommissionens förslag, som offentliggjordes den 30 januari 2013 bestod av sex förslag till rättsakter som kan delas upp i två pelare, en teknisk och en politisk, som båda beslutades under 2016.  Rättsakterna tas nu om hand i nationell lagstiftning och ska börja tillämpas den 16 juni 2019 i vissa länder men 16 juni 2020 i Sverige.

Den tekniska pelaren handlar om driftskompatibilitet och säkerhet. Huvudsyftet är att effektivisera och snabba upp olika administrativa beslutsprocesser. Förslagen innebär bl.a. att kommissionens och ERA:s (Europeiska unionens järnvägsbyrå) roll stärks i ett antal regelgivnings- och tillämpningsprocesser inom områdena för järnvägens driftskompatibilitet och säkerhet. Somliga av förslagen bygger på att beslutskompetens flyttas från nationell till EU-nivå. Förslagen innebär vidare att utrymmet för medlemsstaterna att ha egna tekniska regler och säkerhetsregler begränsas ytterligare.

Den tekniska pelaren innehåller dessa rättsakter:

Det andra pelaren (politiska pelaren) handlar om marknadstillträde och regler för behöriga kollektivtrafikmyndigheter samt definition av roller/ansvar för funktioner för järnvägssystemets primära aktörer (järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare). Förslagen innebär bl.a. att de nationella persontrafikmarknaderna i EU öppnas för konkurrens. Medlemsstater får ändå rätt att begränsa den kommersiella trafiken om den trafiken skulle skada den samhällsköpta kollektivtrafiken (så kallad skadlighetsprövning).

Kommissionen föreslår även krav på kommersiell upphandling av avtal om allmän trafik (kollektivtrafik). Nuvarande generella undantag för järnväg som ger behöriga myndigheter rätt att direkttilldela dessa avtal tas därför bort, men nya mer specifika undantag införs istället. Vidare föreslås att infrastrukturförvaltare ska utföra sina uppgifter oberoende från järnvägsföretag eller andra aktörer.

Den politiska pelaren innehåller dessa rättsakter: