Transportstyrelsen bifaller överklagande om parkeringsavgifter i Hägersten

2019-08-26

Transportstyrelsen bifaller ett överklagande och upphäver Stockholms kommuns beslut om att införa parkeringsavgifter på ett stort antal kommunala gator i Hägersten. Totalt handlar det om 193 lokala trafikföreskrifter.

Stockholm kommuns beslut om att införa parkeringsavgifter på ett stort antal kommunala gator i Hägersten har överklagats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet och det överklagades vidare till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har nu beslutat att bifalla överklagandet. Därmed upphävs kommunens beslut om att införa parkeringsavgifter.
I beslutet hänvisar Transportstyrelsen till att kommunen borde ta hänsyn till lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, som anger att rätten att ta ut avgift för parkering får ske i sådan omfattning som behövs för att ordna trafiken.
För att kunna avgöra om avgifter behövs för att ordna trafiken anser Transportstyrelsen att kommunen på ett tydligare sätt behöver visa att det finns ett behov för regleringen på de aktuella gatorna i Hägersten.

– Man kan förstå att kommunens intentioner i stora drag är att få högre omsättning på parkeringsplatser och bättre framkomlighet för alla trafikanter. Men hur denna intention hör ihop med just Hägersten har inte redogjorts närmare för i utredningen. Det är svårt att utläsa hur kommunen har bedömt behovet av parkeringsavgifter i Hägersten för trafikens ordnande i förhållande till behovet i kommunen i allmänhet, och det är därför vi bifaller överklagandet, säger Lars Hammar, utredare på Väg och järnväg på Transportstyrelsen.

Läs beslutet och aktuella gatuavsnitt under relaterad information. 

Kontaktperson för media

Lars Hammar, Transportstyrelsen
010-495 55 27

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00