Personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Ytterligare information finns i vissa av de formulär och blanketter som du hämtar från webbplatsen och våra blanketter. Det finns också information i lagar och förordningar som gäller för Transportstyrelsen.

Personuppgifter behandlas automatiserat med stöd av:

I de angivna författningarna finns bestämmelser bland annat om vilka personuppgifter som får behandlas och för vilka ändamål detta får ske. Via länkarna ovan finns information om de olika behandlingarna.

Transportstyrelsen behandlar också uppgifter med stöd av personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

Ändamål för behandling som sker med stöd av PUL

Transportstyrelsen samlar in och sparar uppgifter som behövs för att kunna handlägga tillstånds- och tillsynsärenden. Personuppgifter behandlas också för att framställa statistik, följa upp och utvärdera trafiksäkerhetsarbetet. Personuppgifter behandlas dessutom för närliggande funktioner såsom att föra register över handlingar och arkivera handlingar för att fullgöra offentlighetsprincipen. Vi behandlar även uppgifter i samband med personalfrågor såsom rekrytering och löneadministration samt annan ekonomisk administration

Personuppgiftsansvarig

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker enligt ovan. Information hur du når oss hittar du under rubriken Kontakta oss.

Lämna ut personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse såsom statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där behandling av uppgiften är nödvändig. Utlämnande av uppgifter sker enligt bestämmelserna i de olika registerförfattningarna, personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som ges in till Transportstyrelsen kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Rätt att begära information

Om du vill veta vilka personuppgifter som Transportstyrelsen behandlar om dig kan du skicka in en underskriven begäran om information enligt 26 § PUL. En sådan begäran har du möjlighet att lämna en gång per kalenderår. Eftersom begäran ska vara undertecknad kan du inte skicka den med e-post utan du måste skicka den i pappersform. Skicka begäran till Transportstyrelsen, 601 79 Norrköping.

Begäran om registerutdrag

Registerutdraget

Vi skickar registerutdraget som brev (inte rekommenderat). Försändelsens innehåll framgår inte av kuvertet. Registerutdraget sänds till den adress som finns i folkbokföringsregistret. Därigenom förhindras att det skickas till någon annan än det berör.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att enligt 28 § PUL begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Spärr mot reklam

När det gäller personuppgifter i vägtrafikregistret kan vi, om du önskar, registrera en så kallad reklamspärr. Den innebär följande: om någon för reklamändamål begär att få ett massuttag av personuppgifter ur vägtrafikregistret, kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om dig. Vill du få en reklamspärr införd i vägtrafikregistret? Då ska du skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kontrollerar också personuppgifter mot "NIX adresserat". Finns ditt namn med i detta register lämnar vi inte ut personuppgifter ur vägtrafikregistret i samband med massuttag för reklamutskick.