Säkerhetsskyddslagstiftning

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny säkerhetsskyddsförordning (2018:658) i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka säkerhetsskyddet i Sverige.

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen från 1996.

Den nya lagen är anpassad till de förutsättningar som råder i samhället i dag och gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Transportstyrelsen är en av tillsynsmyndigheterna för den nya säkerhetsskyddslagstiftningen.

Vilka omfattas av den nya lagen?

Alla verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa, omfattas av den nya lagen. I säkerhetsskyddslagen benämns sådan verksamhet säkerhetskänslig verksamhet.

Bestämmelserna i den nya säkerhetsskyddslagen tydliggör skyldigheterna för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av säkerhetsskydd, vilket görs genom en säkerhetsskyddsanalys.

Vad är säkerhetsskydd?

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen om den hade varit tillämplig.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen innebär att verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs för att uppnå ett fullgott säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsplan).

De säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att upprätthålla säkerhetsskyddet delas in i tre säkerhetsområden:

  • informationssäkerhet,
  • fysisk säkerhet, och
  • personalsäkerhet.

Transportstyrelsens ansvar

Tillsyn

Vi ansvarar för att bedriva tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver:

  • flygtrafiktjänst för civil luftfart,
  • flygtrafikledningstjänst för militär luftfart, och
  • verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfartsskydd eller hamnskydd.

Vi har även till uppgift att, inom vårt tillsynsområde ge vägledning om säkerhetsskydd.

Beslut om placering i säkerhetsklass och registerkontroll

Vi ansvarar också för att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll ifråga om anställning eller annat deltagande i sådana verksamheter som anges ovan och som bedrivs av privata eller statliga bolag.

För att Transportstyrelsen ska kunna besluta om placering i säkerhetsklass måste verksamhetsutövaren ansöka om detta. Verksamhetsutövaren måste ha utfört sin säkerhetsskyddsanalys och sin befattningsanalys innan ansökan sker Befattningsanalysen ska påvisa vilka befattningar som verksamhetsutövaren anser ska placeras i respektive säkerhetsklass. Här ska även skälet till respektive placering framgå.
Om ansökan avser beslut om placering i säkerhetsklass av befattningar som har ett uppdrag inom ramen för ett säkerhetsskyddsavtal, ska ansökan innehålla en beskrivning av uppdraget, vilka befattningar som ska ingå i uppdraget samt beskriva skälet till respektive befattnings placering.

När Transportstyrelsen har meddelat beslut om placering i säkerhetsklass medför det att verksamhetsutövaren till Transportstyrelsen kan ansöka om registerkontroll för de personer som ska anställas för befattningen eller anlitas för uppdraget.
Blanketter inom området är under framtagande och kommer att publiceras här.

Observera att Transportstyrelsen även ansvarar för att göra framställningar om registerkontroll av personer som ska anställas för vissa tjänster inom luftfartsskyddet. Du kan läsa mer om detta under Registerkontroll inom luftfartsskyddet.

Föreskrifter

Utöver de bestämmelser som gäller enligt den nya säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, meddelar Säkerhetspolisen kompletterande föreskrifter på området som innehåller mer detaljerade bestämmelser. Föreskrifterna är publicerade på Säkerhetspolisens webbplats.

Transportstyrelsen har identifierat ett antal områden där Säkerhetspolisens föreskrifter behöver kompletteras, bland annat avseende underlag som verksamhetsutövaren även bör vara skyldig att skicka in till Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet. Därför pågår ett regelutvecklingsarbete med målsättningen att Transportstyrelsens föreskrifter ska träda i kraft i början av år 2020.

Vägledningar

Säkerhetspolisen har ett antal vägledningar inom området. Vägledningarna finns på Säkerhetspolisens webbplats.

Frågor om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen

Om du har allmänna frågor om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen kontakta Säkerhetspolisen. Kontaktuppgifter dit finns på Säkerhetspolisens webbplats.

För frågor till Transportstyrelsen kan du skicka e-post till: ssl@transportstyrelsen.se

Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via mail.
När det gäller frågor om hur man kan förbereda sin verksamhet för den nya lagstiftningen, hänvisar vi till säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen, säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd och regeringens proposition.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Regeringens proposition Prop. 2017/18:89

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd, PMFS 2019:2

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!