Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att man genom förebyggande åtgärder skyddar de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, samt i andra fall skyddar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen samt kompletterande föreskrifter från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Transportstyrelsen. Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Vilka bedriver säkerhetskänslig verksamhet?

Det finns ingen förteckning, tillståndsprövningsprocess eller liknande som tydligt pekar ut vilka som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Det är istället varje verksamhetsutövares egna ansvar att hålla sig informerad, göra bedömningar och bedriva sin verksamhet enligt de författningar som gäller på säkerhetsskyddsområdet.

Verksamhetsutövares ansvar

Alla verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd som Sverige åtagit sig att följa, ska utreda behovet av säkerhetsskydd. Det görs genom en Säkerhetsskyddsanalys. Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren sedan planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs för att uppnå ett fullgott säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsplan).

De säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att upprätthålla säkerhetsskyddet delas in i tre säkerhetsområden:

Transportstyrelsens ansvar

Säkerhetsskyddslagen uppdateras den 1 december

I slutet av oktober tog riksdagen ställning till tidigare framlagd proposition om nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2021. Regeringens förslag kommer få stor påverkan på alla företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet i transportsektorn. Transportstyrelsen uppmanar därför dessa företag att ta del av propositionens innehåll.

Riksdagens beslut: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Propositionen på regeringens webbplats: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Information om riksdagens behandling av propositionen: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare (företag) som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom:

  • flygtrafiktjänst för civil luftfart,
  • flygtrafikledningstjänst för militär luftfart, och
  • verksamhet som är av betydelse inom luftfartsskydd, sjöfartsskydd eller hamnskydd.

Transportstyrelsen ansvarar också för att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och om registerkontroll ifråga om anställning eller annat deltagande i sådana verksamheter som anges ovan och som bedrivs av privata eller statligt ägda bolag.

För enskilda verksamhetsutövare inom Transportstyrelsens tillsynsområde meddelar Transportstyrelsen också föreskrifter om säkerhetsskydd, som kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter.

Transportstyrelsen har även till uppgift att, inom sitt tillsynsområde, ge vägledning om säkerhetsskydd.

Kontaktuppgifter

E-post

För allmänna frågor om säkerhetsskyddslagstiftningen eller om ni bedömer att särskilda åtgärder behöver vidtas inför överföring av information till Transportstyrelsen, kan ni kontakta oss via e-post. Adressen är: ssl@transportstyrelsen.se

Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post.

Postadress

Ansökningar, anmälningar och annat underlag skickas med lämpligt säkerhetsskydd till:

Transportstyrelsen
Säkerhetsskydd
Sektionen för säkerhetsskydd
601 73 Norrköping

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!