Brexits påverkan på luftfarten

Brexit kommer att påverka hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning. Det här kommer att påverka luftfarten i hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning.

EU:s stats- och regeringschefer har den 10 april beslutat att gå med på att förlänga Storbritanniens förhandlingsperiod. Storbritanniens utträde ur EU skjuts upp för att Storbritannien ska kunna godkänna utträdesavtalet. Landet har därmed till och med 31 oktober på sig att godkänna utträdesavtalet. Om avtalet godkänns tidigare lämnar landet EU följande månad.

Om utträdesavtalet godkänns kommer Storbritannien under en övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2020, med en möjlig förlängning till december 2022, omfattas av EU:s regelverk precis som tidigare. Det ger tid att förhandla hur förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. Om det inte sker kommer det att bli en så kallad no deal-brexit och Storbritannien blir ett tredje land i relation till EU över en natt.

Förbereda för utträdet

Oavsett om det blir en brexit med ett utträdelseavtal eller inte kommer Storbritannien i framtiden inte ha samma förbindelser med EU som en EU-medlemsstat. Därför behöver både allmänhet och myndigheter förbereda sig inför utträdet.

Kommissionen poängterar att förberedelserna inför utträdet måste ske på alla nivåer. Åtgärder som vidtas på EU-, nationell eller myndighetsnivå kan inte ersätta förberedelser hos företag och enskilda. Alla aktörer behöver ta sitt ansvar. Om nya tillstånd, licenser eller intyg krävs har alla parter ansvar för att ansöka om det i god tid. Det gäller bland annat de flygbolag som vill bli erkända som EU-flygbolag även efter utträdesdagen och som därmed kan behöva vidta åtgärder för att uppfylla kravet att företaget måste vara majoritetsägt och kontrolleras av juridiska eller fysiska personer från EU.

Kommissionen har tagit fram förslag till åtgärder som ska vidtas av EU på bland annat luftfartsområdet vid ett så kallat no deal-scenario, det vill säga om inget utträdelseavtal finns på plats. Kommissionen poängterar att beredskapsåtgärder bara ska vidtas om det är absolut nödvändigt och bara om man inte kan hitta tillfredsställande lösningar inom ramen för gällande regler.

Tre olika områden för åtgärder

De åtgärder som kommissionen föreslår sträcker sig över tre områden:

Trafikrättigheter

Kommissionen föreslår en förordning som under 12 månader tillåter viss luftfart mellan Storbritannien och EU. Förordningen ger brittiska flygbolag rätt att flyga över unionens territorium, göra tekniska mellanlandningar i EU, bedriva passagerar- och fraktflyg mellan Storbritannien och EU. Dessa åtgärder ska genomföras under förutsättning att Storbritannien vidtar likvärdiga åtgärder gentemot flygbolag från EU, och säkerställer goda konkurrensvillkor.

Flygsäkerhet

Kommissionen föreslår en förordning om flygsäkerhet som under 9 månader förlänger giltigheten för vissa licenser som är kopplade till flygsäkerheten. Detta görs för att överbrygga tidsglappet som annars skulle ha inträffat mellan utträdesdagen, då vissa certifikat utan förordningen inte längre skulle vara giltiga, och tidpunkten då nya certifikat kan finnas på plats. EASA kan bara bevilja vissa certifikat utifrån licenser som är utfärdade i ett tredje land, medan Storbritannien bara kan bevilja licenser från och med utträdesdagen.

Luftfartsskydd

Kommissionen har också aviserat att man ska vidta åtgärder för att passagerare och deras kabinbagage som flyger från Storbritannien för mellanlandning vid en europeisk flygplats fortsätter att undantas från en andra säkerhetskontroll. Detta ska göras genom att tillämpa så kallad one-stop-security för Storbritannien.

Transportstyrelsen följer utvecklingen noga

Transportstyrelsen följer utvecklingen noga och har fortlöpande dialog med luftfartsmarknadens aktörer. En no deal-brexit kommer att fordra hårda prioriteringar inom vissa av Transportstyrelsens områden men myndigheten bedömer att Storbritanniens utträde inte kommer att medföra några stora olägenheter för luftfartsbranschen i Sverige. Samtidigt uppmanas branschens aktörer att själva hålla sig uppdaterade om utvecklingen.

Mer information

För information och vidare dialog, kontakta Simon Posluk, chef för Enheten för hållbar utveckling.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!