Internationella grupper inom järnväg

Transportstyrelsen deltar i många olika internationella kommittéer, organ och församlingar inom järnvägsområdet.

Bakgrunden till mötet:

Obligatoriskt nätverk enligt artikel 57.1 i direktiv 2012/34/EU om marknadsöppning på järnvägsområdet. Regleringsorganen ska utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut och framför allt utbyta information om de viktigaste frågorna när det gäller förfarandena och problem i fråga om att tolka införlivad unionsjärnvägslagstiftning. De ska även samarbeta på annat sätt för att i hela unionen samordna sitt beslutsfattande. För detta ändamål ska de delta och arbeta tillsammans i ett nätverk som sammanträder med jämna mellanrum. Kommissionen ska vara en medlem, samordna och stödja nätverkets arbete samt vid behov lägga fram rekommendationer till nätverket. Kommissionen ska säkerställa ett aktivt samarbete mellan respektive regleringsorgan.

 

Frågor som behandlas på mötet:

 

Deltagare

A Mattsson och U Bergman åker på detta möte.

Bakgrund

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades för att hjälpa till att skapa en integrerad europeisk järnväg genom att stärka säkerheten och driftskompatibiliteten. Uppdraget för ERA inom driftskompatibilitet är att stödja tekniska frågor vid genomförandet av Europeiska gemenskapens lagstiftning om järnvägar. Arbetsgruppens mandat: COMMISSION DECISION of 12.10.2010 on a mandate to the European Railway Agency for the revision of the common safety method on risk evaluation and assessment.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för gemensamma säkerhetsmetoder arbetar med att revidera kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 om en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. De stora frågorna som behandlats på mötena har varit riskacceptansnivåer och krav på bedömningsorgan.

Deltagare

Robert Bylander, Transportstyrelsen.

Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att skapa en sammanslagen TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för buller från både konventionella och höghastighet.

Frågor som behandlas på mötet

Den reviderade TSD:n kommer att ange nya kravnivåer för buller från rullande materiell.  

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen, i detta fallet Transportstyrelsen. Lina Andersson är representant för TS.

Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att skapa en sammanslagen TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för infrastruktur under driftsäkerhetsdirektivet.

Frågor som behandlas på möten

TSD:n kommer att ange tekniska krav till exempel på spårvidd och lastprofil, kurvradie och lutning, rälsprofiler, rälslutning, konicitet, plattformars höjd, längd och avstånd från spår med mera. 

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen, i detta fallet Transportstyrelsen. Reijo Rosendal är representant för TS. (I övrigt deltar också Trafikverket som representant för EIM (European Infrastructure Managers).)

 

Bakgrund

Syftet med arbetsgruppen är att uppdatera TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för trafikstyrning och signalering.

Frågor som behandlas på möte

TSD:n ska uppdateras för att stänga vissa öppna punkter i den nuvarande versionen, för att utvidga tillämpningsområdet till hela unionens järnvägsnät och för att fastställa en ny release av signalsystemet ERTMS.

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från marknaden (UNIFE, CER, EIM, GSM-R Industry Group och NB-Rail) samt de nationella säkerhetsmyndigheterna deltar. Från Transportstyrelsen deltar Maria Fahlén.

 

Bakgrund

Arbetet drivs av ERA, European Railway Agency
Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att skapa en sammanslagen TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för tunnelsäkerhet under driftsäkerhetsdirektivet.

Frågor som behandlas på mötet

TSD:n  syftar till att järnvägstunnlar i Europa skall hålla en likartat säkerhetsnivå. Detta regleras bl.a. genom att beräkningar, utrymningsvägar, skyltar, definitioner etc. uppfyller samma tekniska krav.

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen, i detta fallet Transportstyrelsen. Fredrik Montell är representant för Transportstyrelsen. I övrigt har EIM (European Infrastructure Managers) en svensk representant i arbetsgruppen.

Bakgrund

ERA arbetsgrupp X-acceptance arbetar med att underlätta godkännande av icke TSD-kompatibla fordon, speciellt med kompletterande godkännanden (enligt art 24 – 27 i direktivet). Man har med hjälp av EU:s olika säkerhetsmyndigheter tagit fram och publicerat nationella referensdokument för fordonsgodkännanden.

Frågor som behandlas på möten

ERA:s enhet för korsacceptans arbetar med nationella referensdokument, klassificering och en databas för nationella tekniska regler. Dessutom jobbar man med processen för godkännande av järnvägsfordon.

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från marknaden (UNIFE, CER och EIM) samt de nationella säkerhetsmyndigheterna deltar.  Från Transportstyrelsen deltar Stefan Sollander.

Bakgrund 

Arbetsgruppen är ett forum för medlemsländernas säkerhetsmyndigheter och ackrediterade certifieringsorgan, inom europeiska järnvägsbyrån (ERA), att diskutera och utbyta erfarenheter samt vidareutveckla Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011 i syfte att harmonisera tillämpning inom EU och olika länder.

Frågor som behandlas på mötet

Gruppen ska ge feedback på praktisk tillämpning och användning av bedömningskriterier, ge feedback på praktisk tillämpning och olika aspekter som utveckling av beslutskriterier, strategier, planer och verkställighet vid tillstånd/certifiering och tillsyn, fungera som förändrings/kontroll forum och komma överens om föreslagna förändringar i Kommissionens förordning (EU) nr 445/2011. Utveckla och uppdatera praktiska vägledningar som ska användas av certifieringsorganen.

Deltagare 

Från Transportstyrelsen deltar normalt Per Lundberg, väg- och järnvägsavdelningen.

 

Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att ta fram och underhålla en användningsmanual för registrering av fordonsindivider så att arbetet sker på samma sätt inom hela EU. Varje medlemsstat ska ha ett nationellt register över godkända järnvägsfordon enligt kommissionens beslut den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret (2011/107/EU). 

Frågor som behandlas på mötet 

Det gemensamma gränssnittet drivs och sköts av ERA. Innehållet i det gemensamma gränssnittet/de nationella fordonsregistren styrs av kommissionens beslut den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret (2011/107/EU). Arbetsgruppen arbetar även med att uppdatera det gemensamma gränssnittet (ECVVR) och göra sammankopplingarna mellan registret och därmed samarbetet mellan medlemsstaterna smidigare.

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen. För Transportstyrelsen är Carina Larsson representant.

Bakgrund

Den rättsliga grunden för styrelsen, dess befogenheter och sammansättning finns i artiklarna 25 och 26 i förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen). Sverige har som medlemsstat i den Europeiska unionen en plats i styrelsen.

Frågor som behandlas på möten

Styrelsen i ERA sammanträder minst två gånger per år, men genom åren har tre möten per år varit brukligt. Ett i mars, juni respektive november. Styrelsen har i uppgift att fastställa budget och verksamhetsplan för ERA, säkerställa dess genomförande samt utse och avsätta ERAs verksamhetschef.

Representant

Sverige representeras av Mats Andersson, Transportstyrelsen

Bakgrund

Nätverket har bildats eftersom ERA bedömer att Human Factors frågor (HF) inte har tillräckligt hög prioritet i järnvägssäkerhetsarbetet.

De områden som föreslås att nätverket ska arbeta med är följande:

  • Utbyte av erfarenheter. Nätverket ska vara ett forum för dialog.
  • Ta reda på hur HF i dag är implementerat i järnvägssäkerhetsarbetet och hur det kan effektiviseras.
  • Identifiera prioriterade HF-frågor i järnvägssäkerhetsarbetet som kräver närmare uppmärksamhet och föreslå hur de bäst kan hanteras.
  • Ta vara på erfarenheter från andra områden som kan tillämpas på järnvägsområdet.

Frågor som behandlas på möten

Hittills har endast ett möte genomförts då nätverkets Terms of Reference och förslag till aktiviteter under 2013 och 2014 diskuterades.

Deltagare

Statens haverikommission och Transportstyrelsen (Peter Larsson).

Bakgrund

Europiska järnvägsbyrån, ERA, har nätverk för nationella säkerhetsmyndigheter, nationella olycksutrednings organ och internationella branschorganisationer för järnväg. För att synkronisera och vid ett och samma tillfälle kunna diskutera och samordna de olika nätverkens perspektiv, har ett gemensamt sekretariat skapats. De nationella olycksutredningsorganen har dock valt att inte medverka.

Frågor som behandlas på möten

Sekretariatet har möten 3-4 gånger per år och innehållet på agendan styrs av behov från ERA eller något av nätverken.

Deltagare

Nätverken har utsett vardera två representanter och Örjan Ellström, Transportstyrelsen är en av företrädarna för de nationella säkerhetsmyndigheternas nätverk.

Bakgrund

En arbetsgrupp inrättad av ERA (European Railway Agency) med stöd av direktiv 2007/59/EG artikel 35. Syftet med gruppen är att medlemsstaterna ska bistå varandra vid genomförandet av det s.k. lokförardirektivet (2007/59/EG) och samarbeta under genomförandeperioden.

Frågor som behandlas under mötet

Frågor som behandlas rör exempelvis format på och förfaranden för att utfärda förarbevis och kompletterande intyg, utbildning och examination, tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer, register för förarbevis och kompletterande intyg, medicinska och yrkespsykologiska undersökningar och tillstånd för läkare och examinatorer.

För närvarande ligger fokus på ”Feasibility Study NLR/CCR” (National Licence Register /Complementary Certificate). 

Deltagare

Gruppen består av representanter från berörda myndigheter i de olika medlemsstaterna. Deltar från Transportstyrelsen gör antingen Maria Norin, Carina Gyll eller Stig Brahn.

Bakgrund

Huvudsyftet med nätverket av företrädare för de nationella säkerhetsmyndigheterna och Europeiska järnvägsbyrån är ett aktivt utbyte av åsikter och uppfattningar i syfte att kunna harmonisera sina beslutsavsikter i enlighet med kraven i artikel 17 (4) i direktiv 2004/49/EG.

Frågor som behandlas på möten

Nätverket har 3-4 möten per år och agendan består av ämnen som behandlas av ERA:s arbetsgrupper eller på annat sätt är aktuella ur ett internationellt perspektiv.

Deltagare

Transportstyrelsen företräder Sverige i nätverket och bemannar utifrån agendans frågeställningar varje möte med två personer på en övergripande nivå. Deltagare från Transportstyrelsen är Folke Bark och Robert Hellström.

Bakgrund

Den Europeiska Järnvägsbyrån (ERA) har fått i uppdrag från EU-kommissionen att revidera TSD för funktionshindrade. Riktlinjerna för revidering och ERA:s arbete finns i driftskompatibilitetsdirektivet 2008/57/EG.

Frågor som behandlas på möten

Den idag gällande TSD för funktionshindrade blev beslutad av EU-kommissionen i december 2007 (2008/164/EG). TSD ställer krav på delsystemen Infrastruktur och rullande materiel. TSD ställer även detaljerade krav på hur stationsbyggnader ska vara. En utredning om överföring av kraven i TSD funktionshindrade till TSD Infrastruktur och Rullande materiel har gjorts och beslutet var att det är för tidigt att göra denna uppdelning. 

Deltagare

Fredrik Montell representerar den nationella säkerhetsmyndigheten Transportstyrelsen i arbetet med revidering av TSD för funktionshindrade.

Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA:s enhet för driftkompatibilitet är att ta fram en specifikation för ett gemensamt gränssnitt för de register över järnvägsinfrastruktur som finns i varje medlemsstat. Varje medlemsstat ska ha ett nationellt register över järnvägsinfrastruktur enligt kommissionens genomförandebeslut den 15 september 2011 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur (2011/633/EU).

Deltagare

Representanter från NSA (National Safety Authority) är inbjudna att delta i arbetsgruppen. För Transportstyrelsen är Carina Larsson och Anna-Lena Källström representanter.

Bakgrund

Arbetsgruppen är ett forum för medlemsländernas säkerhetsmyndigheter, inom europeiska järnvägsbyrån (ERA), att diskutera och utbyta erfarenheter om frågeställningar från den dagliga tillämpningen av gemensamma säkerhetsmetoder för bedömning av t.ex. tillståndsansökningar och säkerhetsstyrningssystem samt gemensamma säkerhetsmetoder för tillsyn i syfte att harmonisera tillämpning inom EU och olika länder.

Frågor som behandlas på möten

Gruppen ska:

  • ge feedback på praktisk tillämpning och användning av bedömningskriterier
  • ge feedback på praktisk tillämpning och olika aspekter som utveckling av beslutskriterier, strategier, planer och verkställighet vid tillsyn
  • fungera som förändrings/kontroll forum och komma överens om föreslagna förändringar till gemensamma säkerhetsmetoder

utveckla och uppdatera praktiska vägledningar som ska användas av de olika ländernas säkerhetsmyndigheter vid tillämpning av de gemensamma säkerhetsmetoderna.

Deltagare

Normalt deltar Folke Bark, väg- och järnvägsavdelningen.

Bakgrund

Syftet med denna arbetsgrupp inom ERA är att skapa en sammanslagen TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) för Lok och passagerarfordon.  Enligt kommissionens mandat till ERA ska arbetsgruppen ta fram förslag till en gemensam TSD för höghastighetståg och konventionella lok och passagerarfordon. Den nya TSD:n ska också gälla för EU:s järnvägsystem (inte enbart TEN-nätet).

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för TSD Lok och passagerarfordon arbetar med att ta fram förslag till en ny TSD. Denna innehåller tekniska specifikationer med krav och krav på granskning. Man ska också ta fram en ”Guide line” och en arbetsrapport. Sammanslagningen innebär också att tekniska krav som skiljer mellan TSD:erna för högh. och konv. ensas. Det finns ett antal skillnader i dagens TSD:er på samma funktioner. Man stänger också några ”öppna punkter” i den nya TSD:n.  De olika nationella specialfallen ses också över.

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från marknaden (UNIFE, CER och EIM) samt de nationella säkerhetsmyndigheterna deltar.  Från Transportstyrelsen deltar Stefan Sollander.

Bakgrund

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades för att hjälpa till att skapa en integrerad europeisk järnväg genom att stärka säkerheten och driftskompatibiliteten. Uppdraget för ERA inom driftskompatibilitet är att stödja tekniska frågor vid genomförandet av Europeiska gemenskapens lagstiftning om järnvägar. Arbetsgruppens mandat: COMMISSION DECISION of 13/VII/2007 concerning a framework mandate to the European Railway Agency for the performance of certain activities under Directives 96/48/EC and 2001/16/EC.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för TSD Godsvagnar arbetar med att revidera den gällande TSD Godsvagnar (2006/861/EC). Det innebär att tekniska frågor om krav på godsvagnar behandlas på mötena.

Deltagare

Robert Bylander, Transportstyrelsen. 

Bakgrund

Styrgrupper inom ERA som arbetar med implementeringen av telematikapplikationer för persontrafik (TAP) och godstrafik (TAF). Implementeringen av dessa grundar sig på kommissionens förordning nr 62/2006 av den 23 december 2005 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för godstrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och förordning nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet.

Frågor som behandlas under möten

Styrgrupperna behandlar arbetsgruppernas förslag gällande tekniska krav för implementeringen av TAF och TAP. Transportstyrelsen deltar som nationell kontaktpunkt för TAF och TAP i de båda styrgrupperna.

Deltagare

Representanter från branschorganisationer t ex EIM (European Infrastructure Managers) och RU (Railway Undertakings). NSA (Nationella säkerhetsmyndigheter) är också inbjudna. Transportstyrelsens representant är Maria Jäderholm.

Bakgrund

Arbetsgrupp inrättad av ERA (European Railway Agency) med stöd av (EC) No 881/2004 artikel 17, i syfte att stödja genomförandet av direktiv 2007/59/EG.

Frågor som behandlas på möten

Gruppen har i stort avslutat det uppdrag man gavs vid bildandet (ta fram förslag till kriterier för examinatorer/ examinationer, lämna förslag till hur TSD Drift borde anpassas för att inte överlappa direktiv 2007/59/EG, se över språkkraven i direktivets bilaga VI).

Gruppen är inte aktiv i nuläget, men kvarstår i avvaktan på ett eventuellt mandat gällande ”annan ombordpersonal”.

Deltagare

Deltar från Transportstyrelsen gör antingen Maria Norin, Carina Gyll eller Stig Brahn.

 

Bakgrund

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA) inrättades för att hjälpa till att skapa en integrerad europeisk järnväg genom att stärka säkerheten och driftskompatibiliteten. Uppdraget för ERA inom driftskompatibilitet är att stödja tekniska frågor vid genomförandet av Europeiska gemenskapens lagstiftning om järnvägar. Arbetsgruppens mandat: COMMISSION DECISION of 13/VII/2007 concerning a framework mandate to the European Railway Agency for the performance of certain activities under Directives 96/48/EC and 2001/16/EC.

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen för kompositbromsblock arbetar med att utarbeta specifikationer för att stänga den öppna punkten i TSD Godsvagnar rörande utformning och bedömning av kompositbromsblock.

Deltagare

Robert Bylander, Transportstyrelsen.

Bakgrund

Ett projekt som syftar till att minska antalet dödade och svårt skadade genom självmord och obehörigt spårbeträdande, och att reducera störningar och de kostnader som störningarna medför på det europeiska järnvägsnätet. Projektet startades 1 oktober 2011 och ska pågå i 36 månader. Det finansieras av europeiska kommissionen genom 7 ramprogrammet och koordineras av UIC (International union of railways). I projektet deltar 17 organisationer från 12 länder. 6 arbetsgrupper med olika uppgifter och en referensgrupp som ska vara rådgörande.

Frågor som behandlas på möten

Målet med arbetet är att ta fram en ”verktygslåda” med förslag på både hårda och mjuka åtgärder som länderna sedan kan välja att använda sig av i sitt arbete för att minska antalet döda och allvarligt skadade på järnvägen.

Deltagare

Från Sverige deltar Trafikverket och Karlstad Universitet i arbetsgrupper och Transportstyrelsen (Lena Lundborg) finns i referensgruppen.  

Bakgrund

ILGGRI är en informell plattform för kontakter mellan oberoende Europeiska tillsynsmyndigheter med målet att vara ett effektivt forum för Europeiska säkerhetsmyndigheter. Syftet är bl. a. att utbyta kunskap och erfarenheter och bygga goda samarbetsrelationer.

Frågor som behandlas på möten

Agendan vid ILGGRI:s möten innehåller frågor om säkerhet och interoperabilitet inom järnvägssektorn. 2-3 möten genomförs per år.

Deltagare

Transportstyrelsen medverkar med 1-2 personer, ansvariga Folke Bark och Robert Hellström.

Bakgrund

Independent Regulators' Group (IRG) Rail är en frivillig sammanslutning av i dagsläget 21 oberoende regleringsorgan på järnvägsområdet i Europa. Det övergripande syftet med IRG-Rail är att skapa förutsättningar för att åstadkomma en konkurrenskraftig, effektiv och bärkraftig järnvägsmarknad i Europa. IRG-Rail agerar som en plattform för samarbete, informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella regleringsorgan på järnvägsområdet för att tackla de utmaningar som finns i tillämpningen av det europeiska regelverket på området.

Frågor som behandlas på möten

Advisory committee är en rådgivande grupp som ska stödja ordförandelandet i IRG-Rail med löpande frågeställningar under pågående verksamhetsår. Gruppen kan initiera frågeställningar inom IRG-Rail:s verksamhetsområde som sedan presenteras för Plenary assembly för beslut. Gruppen träffas mellan 2 och 4 gånger per år under ledning av ordförandelandet.

Representant

Sverige representeras av Mats Andersson, Transportstyrelsen

Bakgrund

IRG Rail är en frivillig sammankomst av medlemsstater som kommit ”lite längre” med marknadsöppningen (t.ex. delat upp mellan järnvägsföretag o infrastrukturförvaltare och kommit ifrån dominanta statsägda järnvägar).

Det finns en övergripande grupp, där Transportstyrelsen deltar. Därutöver finns 5 st undergrupper: internationella godskorridorer, ekonomisk jämvikt, marknadsövervakning, översyn av järnvägspaket 1 samt avgifter. 

Frågor som behandlas på möten

Vilka frågor som behandlas på mötena och vilka som bör delta framgår av förslag till handlingsplan för resp. undergrupp. 

Bakgrund

Independent Regulators' Group (IRG) Rail är en frivillig sammanslutning av i dagsläget 21 oberoende regleringsorgan på järnvägsområdet i Europa. Det övergripande syftet med IRG-Rail är att skapa förutsättningar för att åstadkomma en konkurrenskraftig, effektiv och bärkraftig järnvägsmarknad i Europa. IRG-Rail agerar som en plattform för samarbete, informations- och erfarenhetsutbyte mellan nationella regleringsorgan på järnvägsområdet för att tackla de utmaningar som finns i tillämpningen av det europeiska regelverket på området.

Frågor som behandlas på möten

Plenary assembly är det organ inom IRG-Rail som fattar alla beslut i syfte att uppnå målen med verksamheten, godkänner dokument, godkänner och utesluter medlemmar, godkänner förändringar i överenskommelsen om samarbete (MoU), lägger fast riktlinjer för verksamheten, utser dess ordförande samt initierar arbetsgrupper med tillhörande ordförande. Plenary träffas minst en gång per år. Därutöver hanterar gruppen även beslut genom s.k. skriftlig procedur (written procedure).

Representant

Sverige representeras av Mats Andersson, Transportstyrelsen

Bakgrund

Samarbete mellan regleringsorgan när det gäller kontroll av banavgifter.

Frågor som behandlas på möten

Syftet är att understödja utveckling av gemensamma principer och gemensam tillämpning inför beslutsfattande, i enlighet med omarbetningen av första järnvägspaketet.

Deltagare

Transportstyrelsens representanter: Nils Enberg alternativt Anders Mattsson, samt jurist Susanne Karlsson alternativt Åke Lewerentz.

Bakgrund

Samarbete mellan regleringsorgan när det gäller att skapa ett konkurrenskraftigt nät för godstransporter inom Europa (se förordning EC 913/210).

Frågor som behandlas på mötet

Regleringsorganen har en väsentlig roll att garantera icke-diskriminerade tillträde till dessa godskorridorer genom samarbete och uppföljning av infrastrukturförvaltares och ”one-stop-shop”’s kapacitetstilldelning. Utbyte av erfarenheter mellan regleringsorgan.

Deltagare

Transportstyrelsens representanter: Jenny Gustafsson Brandt alternativt Elisabeth Lind Markus.

Bakgrund

Samarbete mellan regleringsorgan när det gäller marknadsövervakning för att öka kompatibiliteten hos nationella regleringsorgan och förbättra nationell övervakning genom att utbyta erfarenheter. Det leder även till ökad kunskap om den europeiska järnvägsmarknaden genom att föra diskussioner om vad ny data om marknaden innebär. 

Frågor som behandlas på möten

Arbetsgruppen syftar till att samla ytterligare data om internationella tågrörelser. År 2011 antog IRG-Rail en gemensam lista på indikatorer. Regleringsorgan som deltar i denna arbetsgrupp kommer att använda denna lista för att producera en nationell övervakning. 

Deltagare

Transportstyrelsens representanter: Marie Viberg-Sjödén alternativt Ulrik Bergman.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, tågpassagerarförordningen, trädde i kraft den 3 december 2009.

Med stöd av artikel 30 i förordningen ska varje medlemsstat utse ett eller flera tillsynsorgan som ska ansvara för att förordningen efterlevs. I Sverige har Transportstyrelsen tillsammans med Konsumentverket utsetts att vara tillsynsmyndigheter. För att kunna samordna beslutsprinciperna i hela gemenskapen ska tillsynsorganen i enlighet med artikel 31 i förordningen utbyta information om sitt arbete, beslutsprinciper och beslutspraxis. Kommissionen ska stödja tillsynsorganen i detta arbete.

Frågor som behandlas på möten

Vid dessa möten diskuteras bl.a. frågor om tillämpning och hantering av reglerna i förhållande till medlemsstaternas rättssystem. Även övriga viktiga erfarenheter i samband med tillämpningen av bestämmelserna i förordningen och möjlig utveckling av regleringen diskuteras.

Med anledning av det delade tillsynsansvaret mellan Transportstyrelsen och konsumentverket träffas representanter från respektive myndighet med jämna mellanrum.

Deltagare

Transportstyrelsen har vid möten representerats av Ann-Kristin Olsson, juridiska enheten, sektion järnväg. 

Bakgrund

Den nordiska arbetsgruppen för korsacceptans arbetar med att klassificera nationella tekniska regler för att underlätta godkännande av icke TSD-kompatibla järnvägsfordon. Man utbyter också erfarenheter kring fordonsgodkännanden mellan de deltagande säkerhetsmyndigheterna.

Frågor som behandlas på möten

Varje punkt i referensdokumentet ska klassificeras som A-, C- eller B-punkt gällande för kompletterande godkännande vid import av godkända fordon från varje annan EU*-stat. A-punkter ska bara granskas vi första godkännandet och sedan accepteras utan granskning vid kompletterande godkännanden. C-punkter är sådana punkter som beror på infrastruktur inkl. klimat och som måste granskas inför kompletterande godkännanden. B-punkter är säkerhetskrav som bör ensas, men de kan också vara ännu icke klassificerade punkter. ERA avser att publicera X-acceptance databas under hösten.  

Deltagare

ERA leder arbetet. Representanter från de nationella säkerhetsmyndigheterna i Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Sverige deltar.  Från Transportstyrelsen deltar Stefan Sollander och Robert Bylander.

Bakgrund

Fördraget av den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) reviderades i Vilnius 1999. Det s.k. Vilniusprotokollet trädde i kraft 2006 och har ratificerats av de flesta EU-stater. Sverige har endast undertecknat men inte ratificerat Vilniusprotokollet. Sverige har dock ratificerat COTIF av den 9 maj, vars bestämmelser är införda i svensk rätt. Sverige valdes för en treårsperiod in i den administrativa kommittén vid den 11:e generalförsamlingen i OTIF i Geneve den 20-21 september, 2012. Sverige har genom att inte ratificera Vilniusprotokollet ingen rösträtt i de frågor som är kopplade till det protokollet.

Frågor som behandlas på möten

OTIF:s administrativa kommitté har till uppgift att mellan generalförsamlingens möten bistå Generalsekreteraren (GS) i dennes styrning av organisationen. Kommitténs roll kan närmast jämställas med att fungera som en slags styrelse med huvuduppgift att tillse att GS och OTIF:s kansli i övrigt verkar i enlighet med och inom ramen för Generalförsamlingens beslut. Normalt består arbetet i att styra och besluta i administrativa och finansiella frågor inom OTIF samt hantera vissa personalpolitiska ärenden. Den administrativa kommittén ska sammanträda minst en gång per år, men brukligt är två möten eller fler om möte påkallas av ett tillräckligt antal medlemsstater i kommittén eller av GS.

Representant

Sverige representeras av Mats Andersson, Transportstyrelsen

Bakgrund

Syftet med denna kommitté inom kommissionen är att medlemsstaterna ska godkänna ERA:s förslag till nya regler innan kommissionen får besluta om reglerna. RISC-kommittén har mandat att godkänna beslut under driftskompatibilitets., säkerhets och lokförardirektiven. Medlemsstaterna har skyldighet att delta vid kommitténs möten.

Frågor som behandlas på möten

RISC-kommittén behandlar alla beslut om nya regler under driftskompatibilitets-, säkerhets- och lokförardirektiven. Kommittén godkänner reglerna innan kommissionen får besluta om dem, EU-fördraget gäller angående röstningsförfarandet. Kommittén ger också manat till ERA:s arbetsgrupper och godkänner t.ex. att ERA:s "Technical Opinions" får publiceras.

Deltagare

Kommissionen leder arbetet. Representanter från medlemsstaterna och ERA deltar. Från Sverige deltar Stefan Sollander och Åke Lewerentz Transportstyrelsen på mandat från regeringen.

Bakgrund

Den Europeiska Kommissionen har enligt direktiv 2012/34/EU i uppdrag att övervaka den europeiska järnvägsmarknaden. Medlemsstaterna stödjer kommissionen i detta arbete, bland annat genom leverans av statistik, data och andra uppgifter om marknadens utveckling. Transportstyrelsen representerar Sverige i detta sammanhang.

Frågor som behandlas på mötet

Den EU-gemensamma transportpolitiken i allmänhet och den som berör ett gemensamt järnvägsområde i synnerhet syftar till att öka järnvägens konkurrenskraft i EU. Därför diskuteras den aktuella marknadsutvecklingen i Europa och på medlemsstatsnivå. Andra frågor som behandlas är vilken statistik eller andra uppgifter som ska användas i den årliga rapporteringen.

Deltagare

Nils Enberg, Transportstyrelsen, representerar Sverige vid Europeiska Kommissionens möten för arbetsgruppen Rail Market Monitoring.

Arbetsgrupp Direct Cost

Bakgrund

Den Europeiska Kommissionen har enligt direktiv 2012/34/EU art. 31.3 i uppdrag att anta åtgärder om fastställande av förfaranden för beräkning av den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med ett granskningsförfarande som involverar ett kommittéförfarande (SERAC= Single European Railway Area Committee). Regeringskansliet representerar Sverige i detta sammanhang.

Frågor som behandlas på mötet

Avgiften för minimipaketet och tillträde till infrastruktur som förbinder anläggningar för tjänster ska fastställas till den kostnad som uppstår som en  direkt följd av den tågtrafik som bedrivs.

Deltagare

Ulrik Bergman, Transportstyrelsen på uppdrag av Regeringskansliet.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!