Automatiserad och uppkopplad trafik

Transportstyrelsen bygger upp en arena för nationell myndighetssamverkan på området för automation och uppkoppling inom alla trafikslag. Avsikten är att arbeta för en gemensam målbild och en samlad strategi tillsammans med de myndigheter som påverkas och berörs av utvecklingen.

De myndigheter som deltar är

 • Regeringskansliet/Näringsdepartementet
 • Datainspektionen
 • Trafikverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Post- och telestyrelsen
 • Åklagarmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Boverket
 • Energimyndigheten
 • SKL, som representant för Sveriges kommuner
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad.

Tillsammans ska myndigheterna bl.a. identifiera vilka styrmedel som kan behöva utarbetas utifrån respektive myndighetsroll och ansvarsområde.

Myndighetsarenan ska även kunna bli en plattform för gemensamma insatser inom den nationella handlingsplanen för intelligenta transportsystem (ITS).

Försöksverksamhet ska ge kunskap

Att testa ett självkörande fordon, vare sig det är en drönare, en farkost på  vattnet, på räls eller på vägen, är en viktig förutsättning för att få kunskap  om hur väl dessa system fungerar och hur trafiksäkerheten ska kunna garanteras. När det gäller automatiserade fordon på väg ligger Sverige långt framme och vi utfärdar idag tillstånd för sådan testverksamhet.

Har du frågor? Kontakta Yvonne Wärnfeldt.