Forskning och innovation

Forskning och innovation, FoI, bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv.

I rollen som regelgivande myndighet är det viktigt att följa och främja utvecklingen som bidrar till att stärka transportområdet. Det bidrar till att nå de transportpolitiska målen, en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

2013 ändrades Transportstyrelsens instruktion till att omfatta att svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Myndigheten fokuserar i första hand på forskning och innovation inom regelgivning, tillstånd, tillsyn, registerhållning, marknadsövervakning och uppbörd.

Finansiering av forskning och innovation

Transportstyrelsen kan inom ramen för sitt uppdrag vara en part och samverka kring forskning och innovation. Det finns flera möjliga aktörer som kan finansiera forskning och innovation inom ramen för Transportstyrelsens uppgift i transportområdet. Exempel på nationella aktörer är Trafikverket, Energimyndigheten och Sveriges innovationsmyndighet,Vinnova.

Arbete med forskning och innovation

Resultat av genomförda FoI initiativ finns redovisade i Transportstyrelsens årsredovisning. Vid frågor om pågående och kommande FoI initiativ eller andra frågor rörande Transportstyrelsens arbete med forskning och innovation, vänligen kontakta vår registratur via Kontakta oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!