Forskning och innovation

Forskning och innovation, FoI, bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv.

I rollen som regelgivande myndighet är det viktigt att följa utvecklingen inom transportområdet och främja sådan teknikutveckling som bidrar till att nå det övergripande transportpolitiska målet, en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

2013 ändrades Transportstyrelsens instruktion till att omfatta ett ansvar för forskning och innovation kopplat till myndighetens verksamhetsuppgifter och har sedan 2014 avsatt 5 miljoner kronor per år för intern forskning.

Vår forskning fokuseras i första hand på myndighetens kärnområden; regelgivning, tillstånd, tillsyn, registerhållning, marknadsövervakning och uppbörd.

Vad är syftet med forskningen?

Syftet med forskningen är att den ska bidra till ny kunskap inom de områden där vi har sett att det finns ett särskilt stort kunskapsbehov. Syftet är också att den kunskap som forskningen genererar ska kunna användas i vår ordinarie verksamheten.

Finansiering av extern forskning

Transportstyrelsen är, till skillnad mot exempelvis Energimyndigheten och Vinnova, ingen forskningsfinansiär och forskningen syftar till att stärka myndighetens egen verksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!