Vägtrafik

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Förändring av avgift

Från och med den 1 januari 2018 är avgiften för tillsyn av väg som ingår i det  transeuropeiska transportnätet (TEN-T) borttagen. Gäller även väghållare som har ett sammanlagt TEN-T-vägnät som är 50 km eller kortare.

Tunnelhållare betalar avgift för att Transportstyrelsen kontrollerar att lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar följs.

Transportstyrelsen kontrollerar även att vägsäkerhetslagen 2010:1362 följs. Denna avgift tas ut av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.

Tillsynsavgifter för vägtrafik

Typ av tillsyn Avgift
Tillsyn av vägtunnel längre än 500 meter

Löpande timtaxa:

1 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.