Övriga avgifter

Forsränning

För godkännande av kursverksamhet inom forsränning tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan. 

Godkännande av kursverksamhetAvgift i kr
Godkännande av kursverksamhet inom forsränning

 1 400

Licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef

För prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.

Prövning av ansökan om licensAvgift i kr
Prövning av ansökan om licens för forsrännare, guide eller säkerhetschef

 700

Säkerheten vid forsränning

För tillsyn av säkerheten vid forsränning tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt tabellen nedan. Forsränningsföretag är skyldiga att betala avgift enligt nedan.

Löpande avgift efter tidsåtgång

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

Containrar

För förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt nedan. Ägaren av en container är skyldig att betala avgift enligt nedan.

Förrättning enligt containerlagen (1980:152) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

Kollektivtrafik

För tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter meddelade med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt nedan.

Tillsyn enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och föreskrifter meddelade med stöd av lagen

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

Avgiften debiteras regional kollektivtrafikmyndighet, kommun, kollektivtrafikföretag, den till vilken befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik samt behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).

Ansökan om undantag

För prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik debiteras en löpande avgift enligt nedan.

Prövning av ansökan om undantag enligt 4 kap. 4 § lagen

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!