Tillsyn av fartyg

Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning

För tillsyn i samband med nybyggnation, ombyggnation och inflaggning av fartyg tar Transportstyrelsen ut en avgift på 2 800 kronor samt löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

För tillsyn i samband med ny certifiering av svenska fartyg som tidigare varit certifierade och inte omfattas av ovanstående tar Transportstyrelsen ut en avgift på 2 800 kronor  samt löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Periodisk tillsyn av fartyg 

För tillsyn av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabell, om inget annat anges. Debitering av årsavgiften sker i samband med att självdeklaration lämnas.

Fartygstyp Avgift (kr)
Fritidsfartyg 2 500
Passagerarfartyg, fartområde A-C 22 000
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd upp till 15 m 6 000
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 15-24 m 9 000
Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd över 24 m 12 000
Övriga handelsfartyg längd 5-15 m med max 12 passagerare 5 000
Övriga handelsfartyg längd 5-15 m 2 500
Övriga handelsfartyg längd 15-24 m 7 000
Övriga handelsfartyg längd över 24 m 10 000


Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.

Om rapporteringen av uppgifter för egenkontroll sker på annat sätt än i det system som är anvisat, ska en avgift på 500 kronor tas ut.

För bottenbesiktning eller skrovbesiktning ska en avgift på 3 500 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7§.

För periodisk tillsyn av fartyg som inte omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, ska en årsavgift per tillsynsobjekt tas ut enligt följande tabeller, om inget annat anges.

Fartygstyp Avgift
  Ingen delegation Delvis delegation Fullständig delegation
Lastfartyg under 500 brutto 23 000 17 000 11 000
Lastfartyg över 499 brutto men under 5000  brutto 75 000 50 000 17 000
Lastfartyg över 4999 brutto 75 000 50 000 30 000
Passagerarfartyg under 500 brutto i internationell trafik och EU-passfartyg i fartområde A. 37 000 26 000 13 000
Passagerarfartyg över 499 brutto i internationell trafik 120 000 60 000 30 000
EU-passfartyg, fartområde B-D 27 000 - 8 000
EU-fiskefartyg 25 000 - 7 000
Pråmar 12 000 6000

Fartyg som är certifierade både som last- och passagerarfartyg ska betala en avgift som motsvarar certifikatet enligt den högsta taxan.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen, ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillsyn, bottenbesiktning eller skrovbesiktning av fartyg som både är klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen och K-märkt av Sjöhistoriska museet utgår ingen avgift.

Transport av farligt gods

För tillståndsprövning och tillsyn, som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, tar Transportstyrelsen ut en avgift på
2 800 kr.

För tillsyn som rör sjötransporter enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar  tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Bevakning ombord på fartyg

För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen tar Transportstyrelsen ut en avgift om 7 100 kronor.

Svavelhaltigt bränsle

För tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle tar Transportstyrelsen ut en avgift om 3 500 kronor per provtagningstillfälle om svavelhalten vid en sådan kontroll kan antas överskrida högsta tillåtna gränsvärde för fartyget enligt svavelförordningen (2014:509) och därför föranleder en mer ingående analys.

För prövning av ärenden och tillsyn enligt förordningen (2014:509) om svavelhaltigt bränsle tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Återvinningsförordningen

För tillsyn enligt 2 kap. 27 § 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) tar
Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt  Tidsbaserad avgift.

Toalettavfall från fritidsfartyg

För prövning av ansökan om undantag från förbudet i 11 kap. 3 §
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder
mot förorening från fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Barlastvattenhanteringsplan och internationellt certifikat om hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om godkännande eller ändring av barlastvattenhanteringsplan och för utfärdande av internationellt certifikat om hantering av barlastvatten enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en avgift på 2 800 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7 §.

Ansökan om dispens och om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten

För prövning av en ansökan om dispens från bestämmelserna om hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) ska en avgift på 21 000 kronor tas ut. Avgift ska tas även ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

För prövning av en ansökan om godkännande av system och metoder för hantering av barlastvatten och program för bedömning av teknologier för barlastvattenrening enligt barlastvattenlagen (2009:1165) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en avgift på 2 800 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt 2 kap. 7 §. Avgift ska tas även ut för att täcka övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Tillsyn enligt AFS-förordningen

För tillsyn av fartyg som föranleder att åtgärd måste vidtas för att säkerställa efterlevnaden av förordningen (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föroreningar ska, i fråga om fartyg som inte kräver certifiering eller AFS-försäkran enligt artikel 6 i förordningen, en avgift på 2 800 kronor tas ut samt en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift. Avgift ska även tas ut för att täcka kostnader för provtagning, undersökning av prov samt övriga kostnader som uppkommit i ärendet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!