Luftfartygsregistret

Avgifter för registrering m.m. tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Vid en äganderättsändring är den nya ägaren till luftfartyget betalningsansvarig för äganderättsändringen.

Produkt eller tjänst vid luftfartygsregistretAvgift i kr
Slutlig registrering inklusive interimistisk registrering 7 500
Slutlig registrering 6 500
Äganderättsändring 3 000
Innehavarändring 3 000
Avregistrering           3 000
Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis            1 400
Registrering av IDERA-fullmakt 1 400

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information